MIG BED­RE’

BT - - SPORTEN -

Og han har det ik­ke fra frem­me­de, den 23-åri­ge an­gri­ber fra Her­ning.

For 13 år si­den tog dansk-ca­na­di­ske Dan Jensen og lands­hol­det de før­ste dan­ske skøjte­tag ved A-VM i Fin­land, mens 10-åri­ge Ni­ck­las fulg­te med der­hjem­me. Nu er rol­ler­ne byt­tet om, og far Dan føl­ger tro­fast med i søn­nens be­drif­ter på isen. Uvur­der­lig hja­elp »Han har al­tid va­e­ret der. Han er der sta­dig hver ene­ste dag. Han er og­så grun­den til, at jeg er nå­et så langt, som jeg er - og for­hå­bent­lig sta­dig når la­en­ge­re end­nu,« si­ger Ni­ck­las Jensen om sin far, der er den per­son, som har pra­e­get kar­ri­e­ren mest.

»Han har va­e­ret der med sup­port og god op­bak­ning, og han forta­el­ler mig sta­dig de rig­ti­ge ting, og hvis jeg gør no­get for­kert, kan han hja­el­pe mig med det. Han bli­ver op­pe om nat­ten og ser kam­pe­ne. Han mis­ser ik­ke no­get, der er vig­tigt, men det hav­de da va­e­ret let­te­re, hvis man var i sam­me tidszo­ne. Han får det gjort på en el­ler an­den må­de, og han er der al­tid, hvis jeg har brug for ham.«

På klub­plan skif­te­de Ni­ck­las Jensen i den for­gang­ne sa­e­son fra Van­co­u­ver Ca­nucks-or­ga­ni­sa­tio­nen og AHL-hol­det Uti­ca Co­mets til New York Ran­gers, hvor det blev til spil­le­tid for AHL-hol­det Hart­ford Wolf Pa­ck.

Da han i 2011 blev draf­tet som nr. 29 i før­ste run­de af Ca­nucks, blev for­vent­nin­ger­ne sat højt til dan­ske­ren, men det helt sto­re NHL-gen­nem­brud er end­nu ik­ke kom­met.

»Det er no­get, man skal va­e­re tå­l­mo­dig med, for det kan ta­ge tid. Jeg er li­ge fyldt 23, så jeg er sta­dig ung og har god tid. Jeg hå­ber på, at det kan bli­ve end­nu bed­re na­e­ste år. Jeg kan ik­ke tra­ek­ke den tre-fi­re år mere, men jeg har ik­ke ta­enkt på Eu­ro­pa end­nu. Det er sta­dig der (i Nor­da­me­ri­ka, red.), jeg vil spil­le og gi­ve det en chan­ce for at få fuld tid i NHL,« si­ger Ni­ck­las Jensen. Le­ver med pres­set »Selv­føl­ge­lig er der pres på, men det kan jeg egent­lig godt li­de. Jeg tror, det får det bed­ste ud af mig, når der er pres på mig. Jeg vil­le ger­ne ha­ve spil­let i NHL nu, men det er en sva­er vej at kom­me der­til, el­lers vil­le al­le va­e­re der.«

Selv­om han er fo­ku­se­ret på at få suc­ces på ba­nen, er der og­så plads til at va­e­re en 23-årig kna­egt fra Her­ning.

»Han er den, dren­ge­ne godt kan li­de at jo­ke med. Han dril­ler de an­dre, men der er og­så man­ge, der dril­ler ham. De ae­l­dre kan godt li­de at va­e­re ef­ter ham. Han har den lidt sjove rol­le på hol­det og kom­mer al­tid med god ener­gi og po­si­ti­vi­tet,« si­ger Pa­tri­ck Bjor­k­strand om Jen­sens rol­le på lands­hol­det uden for isen.

På isen er han top­sco­rer med fi­re mål og en as­sist i Dan­marks fem kam­pe i Mosv­ka, og i af­ten jag­ter han fle­re po­int til sig selv og Dan­mark mod Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.