Kom­mu­ne: Vi har ik­ke spurgt om straf­fe­at­test

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Lan­geland Kom­mu­ne og Cen­ter Hol­me­gaard dri­ver telt­lej­ren i Na­est­ved. BT har spurgt cen­ter­le­der Ulrik Pi­hl fra Lan­geland, hvor­for cen­ter­le­de­ren fra Na­est­ved nu er fra­t­rå­dt sin stil­ling.

»Vi har igang­s­at en un­der­sø­gel­se, og vi har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.«

»Vi er ved at un­der­sø­ge hele for­lø­bet, og så fin­der vi ud af, om det hol­der, det der er kom­met frem i pres­sen. Det er en vold­som kri­tik mod den på­ga­el­den­de, og de vi­deoklip, der er lagt ud, gi­ver jo an­led­ning til, at vi bli­ver nødt til at un­der­sø­ge, hvad der lig­ger for­ud for dis­se ha­en­del­ser. Hvis der er sket ulov­lig­he­der, så ta­ger vi kon­se­kven­ser­ne af det.«

Var I be­kendt med cen­ter­le­de­rens volds­dom, da I an­sat­te ham?

»Nej, det var vi ik­ke. Vi tjek­ker bør­ne­at­te­sten, men ik­ke straf­fe­at­te­sten. I bør­ne­at­te­sten frem­går det ik­ke, hvis man har en volds­dom«.

Hvor­for spørger I ik­ke om straf­fe­at­test, når I an­sa­et­ter?

»Sa­gen har selv­føl­ge­lig gi­ver an­led­ning til, om vi skal spør­ge om det fremad­ret­tet. Jeg vil ta­ge det op med HR-af­de­lin­gen i Lan­geland Kom­mu­ne.«

Det­te bak­kes op af asyl­di­rek­tør i Lan­geland Kom­mu­ne Si­si Ei­by.

»Den her si­tu­a­tion er vold­som, og den gi­ver an­led­ning til, at vi helt spe­ci­fikt un­der­sø­ger en ra­ek­ke for­skel­li­ge om­rå­der, her­un­der le­del­ses­kul­tu­ren,« si­ger hun til Ritzau.

Hun forta­el­ler, at der ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret lig­nen­de til­fa­el­de.

»Så der­for er der ik­ke no­get, der gi­ver di­rek­te an­led­ning til at gå ind og se på hele må­den, vi dri­ver asyl­cen­ter på,« si­ger hun. Gen­ken­der I de op­lys­nin­ger, der er kom­met frem i sa­gen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.