Gi­ver uvi­den­hed magt?

BT - - DEBAT - NEDSKA­E­RIN­GER

Pe­ter Prinds, Chri­sti­ans­feld Al­le er vi eni­ge om, at ter­ror, un­der­tryk­kel­se, sult, re­li­gi­øs fa­na­tis­me, over­be­folk­ning og fol­ke­van­drin­ger kan og skal be­ka­em­pes med op­lys­ning og de­mo­kra­ti.

Sam­ti­dig sid­der vi pas­si­ve og ser på nedska­e­ring af un­der­vis­ning og forsk­ning, på bru­gen af be­talt »myn­dig­heds­be­tje­ning«, hvor for­ske­re skal pra­este­re giv­ne re­sul­ta­ter, på fy­rin­ger af for­ske­re, der ud­ta­ler sig of­fent­ligt, og på mi­s­in­for­ma­tion af bor­ge­re og fol­ke­ting. Vi ser, at bru­gen af mør­ke­lyg­ten bli­ver den fortruk­ne di­sci­plin på Chri­sti­ans­borg.

Nej, op­sa­et­ning af vind­møl­ler vil ik­ke hin­dre over­svøm­mel­ser langs Lim­fjor­den el­ler CO2-ud­led­nin­gen i Ki­na. Ja, vind­møl­ler stø­jer, og­så selv om man ik­ke må­ler støj­en. Ja, vind­møl­le­støt­te skal be­ta­les af bor­ger­ne, selv om man kal­der den no­get an­det end PSO. Nej, an­ven­del­se af mere gød­ning mind­sker ik­ke kva­el­sto­f­ud­led­nin­gen. Nej, min­dre un­der­vis­ning gi­ver ik­ke klo­ge­re un­ger. Nej, be­gra­ens­ning af forsk­ning gav­ner ik­ke in­du­stri­en. Nej, stør­re af­stand til sy­ge­hu­set gi­ver ik­ke mere sund­hed.

Det go­de sam­fund, vi har i dag, er og­så et re­sul­tat af un­der­vis­ning, in­for­ma­tion og so­li­da­ri­tet. Vil vi det go­de el­ler et bed­re sam­fund, skal vi be­va­re ud­dan­nel­se, ae­r­lig­hed og so­li­da­ri­tet som en dyd i ste­det for at be­løn­ne løg­nen.

Foto: Erik Ref­ner

Der er tra­di­tion for, at stu­de­ren­de går på ga­den, når der plan­la­eg­ges og gen­nem­fø­res nedska­e­rin­ger på ud­dan­nel­ses­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.