BETAL VED KASSE ÉT

BT - - DEBAT -

V. Hansen

Hvis Thu­le­sen Da­hl over­ho­ve­det hav­de va­e­ret po­li­tisk klog, hav­de han ind­set, hvor den sag bar he­nad og så be­talt ved kasse ét samt gi­vet Mes­ser­s­ch­midt mund­kurv på. Så hav­de de­res va­el­ge­re så­ma­end glemt det in­den na­e­ste uge. Men med de­res be­na­eg­tel­se af at ha­ve hand­let i strid med reg­ler­ne øde­la­eg­ger de de­res tro­va­er­dig­hed helt og al­de­les. Det er i det hele ta­get en barn­lig må­de, DF for­sva­rer de­res svin­del på. At kra­e­ve un­der­sø­gel­ser af al­le an­dre par­ti­fon­de – uden de har en sag, de kan an­mel­de – er ren af­led­nings­ma­nøv­re og use­ri­øst. Men dem om det. Hav­de det va­e­ret et af de­res by­rå­ds­med­lem­mer, der hav­de mis­brugt kom­mu­ne­kas­sen, var ved­kom­men­de smidt ud øje­blik­ke­ligt. Men i par­ti­top­pen er der plads til sto­re arm­be­va­e­gel­ser. Mon ik­ke der er ved at va­e­re ba­sis for et in­ter­nt op­gør om såvel par­tiets po­li­tik som sty­ring af med­lem­mer­ne? Man­ge me­ner ik­ke, DF har le­ve­ret på hver­ken flygt­nin­ge­el­ler so­ci­al­po­li­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.