Span­ske stran­de i top­form

Fle­re span­ske stran­de end no­gen­sin­de kan den­ne som­mer hej­se det Blå Flag for at vi­se, at stran­den er ren og vel­holdt

BT - - REJSER - Sig­ne Lene Chri­sti­an­sen | rej­ser@bt.dk

Når dan­sker­ne smi­der tø­jet på stran­den i Ali­can­te el­ler Las Pal­mas og dyp­per ta­e­er­ne i det azur­blå hav, er sand­syn­lig­he­den for, at san­det ik­ke fly­der med skrald, og at van­det ik­ke er foru­re­net, gan­ske stor.

Fra d. 1. ju­ni va­jer der nem­lig Blå Flag, som vi ken­der dem fra her­hjem­me, på 586 af Spa­ni­ens stran­de. Det er en lil­le stig­ning fra sid­ste år, og Spanien har der­for slå­et sin egen re­kord som det land i ver­den med flest stran­de, der le­ver op til kri­te­ri­er­ne for at op­nå den in­ter­na­tio­na­le mil­jø­ma­er­k­ning, op­ly­ser Ban­de­ra Azul, der er Spa­ni­ens na­tio­na­le ope­ra­tør for Blå Flag.

Na­est­for­mand i Fril­ufts­rå­det, der ad­mi­ni­stre­rer Blå Flag-ord­nin­gen i Dan­mark, Tor­ben Kaas, pe­ger på, at fla­get er et godt pej­le­ma­er­ke for for­bru­ge­re og turi­ster, der ger­ne vil vi­de sig sik­re på stran­dens til­stand – uan­set om det er ved Vester­ha­vet el­ler Mid­del­ha­vet.

»Det er et bredt an­er­kendt ma­er­ke, der ty­de­ligt sig­na­le­rer, at stran­den er i or­den, og som turi­ster kan bru­ge til at navi­ge­re ef­ter for at fin­de den bedst mu­li­ge strand,« si­ger Tor­ben Kaas og fortsaetter:

»Det er isa­er in­ter­es­sant for bør­ne­fa­mi­li­er, der må­ske har be­hov for go­de toilet­for­hold og let til­ga­en­ge­lig­hed. I ud­lan­det ken­der man of­te ik­ke stan­dar­den ved stran­de­ne, så man kan gå ef­ter fla­get, hvis man vil vi­de sig sik­ker.«

Stolt strand­tra­di­tion

For at en strand el­ler en ma­ri­na kan få lov til at hej­se fla­get med den blå bøl­ge, skal ste­det le­ve op til en ra­ek­ke krav om rent ba­de­vand, ba­desik­ker­hed, vel­hold­te og ren­gjor­te ser­vi­ce­fa­ci­li­te­ter, til­ga­en­ge­lig­hed for kø­re­sto­le, mil­jø­rig­tig drift og mil­jøog na­tur­for­mid­ling.

Top­stran­de til­tra­ek­ker turi­ster

Hos Den Span­ske Stats Turist­bu­reau i Kø­ben­havn gi­ver pres­se­me­d­ar­bej­der Fortu­na Isa­bel Le­hns­dal Blázquez et bud på, hvor­for Spanien gang på gang sco­rer flest Blå Flag på ver­dens­plan.

»Der er tra­di­tion for at be­nyt­te stran­de­ne året rundt, og det har ge­ne­re­ret et na­tur­ligt for­løb, hvor al­le bor­ge­re er med til at rå­be op, hvis no­get ik­ke er i or­den, og det har ha­e­vet stan­dar­den for ved­li­ge­hol­del­sen af dem,« for­kla­rer hun og pe­ger på, at der og­så er fo­kus på at hol­de stran­de­ne i god stand, for­di de man­ge ki­lo­me­ter kyst i høj grad til­tra­ek­ker turi­ster.

»Og når man har en god va­re, som man stolt af, vil man selv­føl­ge­lig ger­ne frem­vi­se den gen­nem in­ter­na­tio­na­le ud­ma­er­kel­ser som Det Blå Flag,« fortsaetter Fortu­na Isa­bel Le­hns­dal Blázquez, der dog ik­ke har ind­tryk af, at lan­dets turi­ster li­ge­frem plan­la­eg­ger de­res ru­te ef­ter fla­get.

An­søg­nin­gen om at få til­delt et Blå Flag skal be­hand­les og god­ken­des af Eu­ro­pe­an Fe­de­ra­tion for En­viron­men­tal Educa­tion (FEE).

I år har isa­er Ca­ta­lo­ni­en i det nor­døst­li­ge Spanien mar­ke­ret sig med top­stran­de og op­nå­et hele ni flag mere end sid­ste år, hvor­i­mod de Ba­lea­ri­ske øer, som ta­el­ler blandt an­dre Mall­orca, Menorca og Ibiza, har mi­stet 12 flag.

Spanien er det land i ver­den, hvor flest Blå Flag va­jer på stran­de­ne. Foto: ADEAC-FEE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.