Fle­re di­rek­te ru­ter på vej

BT ser na­er­me­re på de fi­re nye fly­ty­per, der fly­ver di­rek­te til fjer­ne rej­se­mål

BT - - REJSER - FLYREJSE Jan Aa­gaard | rej­ser@bt.dk, FOTO: PR

Vi har vaen­net os til at fly­ve di­rek­te med lav­pris­sel­ska­ber­ne, og nu har man fly­ty­per, der og­så mu­lig­gør det på lan­g­ru­ter. Det be­ty­der, at pas­sa­ge­rer­ne får langt fle­re valg­mu­lig­he­der

Ja­cob Pe­der­sen , Ak­tie­a­na­ly­se­chef i Syd­bank

Ind­til for få år si­den be­tød en flyrejse mel­lem Eu­ro­pa og desti­na­tio­ner i USA, Ca­ri­bi­en el­ler Asi­en for de fle­ste pas­sa­ge­rer en mel­lem­lan­ding i en af Eu­ro­pas sto­re luft­hav­ne som Lon­don el­ler Pa­ris for at skif­te til et stør­re fly. Så­dan er det ik­ke mere. De mel­lem­sto­re eu­ro­pa­ei­ske luft­hav­ne får sta­dig fle­re lang­di­stan­ce­ru­ter, så pas­sa­ge­rer­ne kan fly­ve di­rek­te til fjer­ne fe­ri­e­mål. I Kø­ben­havns Luft­havn er an­tal­let af di­rek­te lang­di­stan­ce­ru­ter ste­get fra 22 til 32 på fem år, og ale­ne sid­ste år pra­e­sen­te­re­de luft­hav­nen fem nye in­ter­kon­ti­nen­tale ru­ter.

En va­e­sent­lig for­kla­ring på den ud­vik­ling er de nye ty­per af fly, der går på vin­ger­ne i dis­se år. De er min­dre, let­te­re og bru­ger min­dre bra­end­stof end tra­di­tio­nel­le lang­di­stan­ce­ru­te­fly som f.eks. Bo­e­ing 747. Der­med er det ren­ta­belt for fly­sel­ska­ber­ne at åb­ne fle­re di­rek­te lan­g­ru­ter fra Eu­ro­pas mel­lem­sto­re luft­hav­ne, hvor pas­sa­ger­grund­la­get er min­dre end i de sto­re knu­de­punk­ter.

Et ek­sem­pel er ru­ten mel­lem Kø­ben­havn og St. Croix på De Vestin­di­ske Øer – en ru­te, der na­ep­pe vil­le ha­ve va­e­ret grund­lag for med ae­l­dre fly­ty­per. Nu fly­ver Norwe­gi­an på ru­ten med en ny Bo­e­ing 787 Dream­li­ner med plads til 291 pas­sa­ge­rer.

»De nye fly­ty­per aen­drer mar­ke­det mar­kant. De er mere ef­fek­ti­ve at fly­ve med og har en la­en­ge­re ra­ek­ke­vid­de, end man tid­li­ge­re har set,« si­ger Ja­cob Pe­der­sen, ak­tie­a­na­ly­se­chef i Syd­bank med fo­kus på luft­fart.

»Vi har vaen­net os til at fly­ve di­rek­te med lav­pris­sel­ska­ber­ne, og nu har man fly­ty­per, der og­så mu­lig­gør det på lan­g­ru­ter. Det be­ty­der, at pas­sa­ge­rer­ne får langt fle­re valg­mu­lig­he­der,« si­ger han. 14.000 km di­rek­te Dream­li­ne­ren kom på mar­ke­det i 2011 og har si­den va­e­ret med til at aen­dre mar­ke­det for lan­ge fly­rej­ser over hele ver­den. Den bru­ger om­kring 20 pct. min­dre bra­end­stof end ae­l­dre fly af sam­me stør­rel­se og kan fly­ve cir­ka 14.000 km non-stop. Det er la­en­ge­re end af­stan­den fra Kø­ben­havn til Perth i Au­stra­li­en.

Der er al­le­re­de na­e­sten 400 Dream­li­ne­re på vin­ger­ne rundt om i ver­den. En af kun­der­ne er Norwe­gi­an, som har ni Dream­li­ner-fly i drift og om fem år vil ha­ve 38 stk. i sin flå­de.

Dream­li­ne­ren har gjort det mu­ligt for Norwe­gi­an at åb­ne en ra­ek­ke nye lang­di­stan­ce­ru­ter fra luft­hav­ne i Skan­di­navi­en. Ale­ne fra Kø­ben­havn fly­ver sel­ska­bet nu di­rek­te til Bang­kok, Fort Lau­der­da­le, New York, Pu­er­to Ri­co, St. Croix, Los An­ge­les, San Fran­ci­sco, Las Ve­gas og Bo­ston (fra 12. maj).

Sel­ska­ber som Qa­tar Airways og Air Ca­na­da be­nyt­ter og­så B787-fly­et på lan­g­ru­ter fra Kø­ben­havn, og fra na­e­ste vin­ter vil Star Tour’s ga­e­ster fly­ve til bå­de Thailand, Me­xi­co og Mauri­ti­us med Dream­li­ner-fly­et. Air­bus mod Bo­e­ing Mens Dream­li­ne­ren ero­brer ver­den, er flypro­du­cen­ter­ne på vej med an­dre nye fly­ty­per, der kan fø­re til end­nu fle­re lang­di­stan­ce­ru­ter fra mel­lem­sto­re luft­hav­ne i Eu­ro­pa. Air­bus har al­le­re­de in­tro­du­ce­ret A350XWB, der ses som en di­rek­te kon­kur­rent til Dream­li­ne­ren.

SAS har be­stilt ot­te styks af det nye fly, som iføl­ge sel­ska­bet bru­ger op til 30 pct. min­dre bra­end­stof end de ek­si­ste­ren­de Air­bus A330 og A340. SAS får det før­ste ek­sem­plar af A350e­ren le­ve­ret i 2018, mens Fin­nair som det før­ste eu­ro­pa­ei­ske sel­skab tog fly­et i brug sid­ste år og nu bru­ger det på si­ne ru­ter til Asi­en. Bå­de Dream­li­ne­ren og A350e­ren er så­kald­te wi­de-bo­dy fly, som har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.