Dan­marks syd­hav­sø­er

Der er mas­ser af op­le­vel­ser at kom­me ef­ter på Lol­land, og vi gu­i­der til 5 af slagsen

BT - - REJSER - Tekst og foto: Ju­dith Be­tak | rej­ser@bt.dk

1 POSTBÅDEN I NAKSKOV FJORD Hvor: Hav­ne­ga­de 2 i Nakskov In­fo: naks­ko­vfjord.dk, postbåden.dk

Nakskov Fjord er den dan­ske fjord med flest øer. Na­tu­ren om­kring den er unik, ly­set ene­stå­en­de og se­va­er­dig­he­der­ne man­ge. Kru­mod­den ’Al­bu­en’, der skil­ler Nakskov Fjord og Lan­gelands­ba­el­tet, rum­mer ver­dens stør­ste be­va­re­de sil­de­mar­keds­plads, og ru­i­ner­ne af fa­est­nin­gen En­gels­borg, som kong Hans lod byg­ge i be­gyn­del­sen af 1500-tal­let, fin­des på Slo­tø.

Na­tur­park Nakskov Fjord har tu­re med na­tur­vej­le­der. På egen hånd kan man down­lo­a­de ap­pen ’Det na­tur­li­ge Lol­land’, der er gra­tis. Den gu­i­der med GPS gen­nem om­rå­det. Postbåden ’Ves­ta’ har si­den 1937 sej­let post, pas­sa­ge­rer og provi­ant mel­lem småø­er­ne og ho­ved­by­en Nakskov – og i som­mer­sa­e­so­nen til­by­der den og­så turi­ster­ne en tur rundt på fjor­den.

2 SØ-HOP Hvor: Kra­ge­na­es og Band­holm In­fo: lol­land­fa­er­ge­fart.dk

De små fa­er­ger sej­ler fra Kra­ge­na­es og Band­holm til øer­ne i Små­lands­far­van­det for ud­flug­ter el­ler ø-fe­ri­er i fre­de­lig lan­di­dyl. Fra Kra­ge­na­es sej­les til Fe­mø (50 min.), hvor ver­dens ae­ld­ste kvin­de­lejr sta­dig hol­der til, men hvor der og­så er plads til an­dre turi­ster, og til Fejø (15 min.), hvor­fra pa­e­resku­den hvert år sej­ler til Kø­ben­havn med øens frugt. Fra Band­holm sej­les til As­kø (25 min.), hvor­fra der er da­em­ning til Lil­leø, som Claus Meyer som ae­ble­plan­ta­ge­e­jer har gjort dan­marks­be­rømt.

3 SJOV SA­FA­RI Hvor: Knut­hen­borg Al­lé ved Band­holm In­fo: knut­hen­borg.dk

Sa­fa­ri­par­ken med de vil­de dyr er, med si­ne sa­er­li­ge af­de­lin­ger med si­bi­ri­ske ti­gre og aber og et Lim­popo­land med vand­le­ge­plads- og rut­sje­ba­ner, en af øens stør­ste se­va­er­dig­he­der.

Op­rin­de­ligt var om­rå­det en min­dre fransk park, der hør­te til det na­er­lig­gen­de gods, men i 1860 be­slut­te­de da­va­e­ren­de lens­gre­ve, at der skul­le ska­bes et par­kan­la­eg, som Dan­mark ik­ke hav­de set li­ge. Det hele blev om­gi­vet af en to me­ter høj og 7,2 ki­lo­me­ter lang gra­nit­mur med fi­re po­r­te med der­til­hø­ren­de po­rt­ner­byg­nin­ger. Par­ken har va­e­ret en turi­stat­trak­tion i over 100 år. I 1920 be­gynd­te Knut­hen­borg at ta­ge en­tré til par­ken, og i 1962 blev sa­fa­ri­par­ken etab­le­ret. I dag er man i gang med at gen­ska­be par­kan­la­eg­get, som med åre­ne er gro­et til, med over 500 for­skel­li­ge plan­tesor­ter.

4 MUSEUMSBANEN MARIBOBANDHOLM Hvor: Ma­ri­bo Sta­tion på Ba­ne­gårds­plad­sen In­fo: museumsbanen.dk

Ba­nen er lan­dets før­ste pri­vat­ba­ne, ind­vi­et i 1896 med Pri­vat­ban­ken og Knut­hen­borg Gods, som og­så ejer Band­holm havn, som ho­ve­d­ak­tio­na­e­rer. Ma­ri­bo, som den­gang var cen­trum for land­brugs­han­del, isa­er en­ga­ge­ret i korn og suk­ker, fik med ba­nen let ad­gang til ud­skib­nings­hav­nen, og Lol­lands­ba­nen kø­rer sta­dig god­stra­fik på ba­nen. Si­den 1962 har Dansk Jer­n­ba­ne-Klub kørt ve­te­ran­tog på den ot­te ki­lo­me­ter lan­ge stra­ek­ning. Der kø­rer damp­tog hver søn­dag. I højsa­e­so­nen kø­rer der og­så damp­tog på tors­da­ge og mo­tor­tog på tirs­da­ge.

5 MIDDELALDERCENTRET Hvor: Ved Ham­borgsko­ven 2-4 In­fo: middelaldercentret.dk

Da det hi­sto­ri­ske op­le­vel­ses­cen­ter åb­ne­de 1. maj, var det den 25. sa­e­son, der be­gynd­te. Li­vet le­ves i køb­sta­den Sund­kø­bing med små­hand­len­de hånd­va­er­ke­re og mar­ked og med nok­ken og hav­nen med han­dels­ma­ski­ner, som man gjor­de det i Mid­delal­de­ren. Men der bli­ver rø­re, når her­re­ma­end og rid­de­re kom­mer til by­en og hol­der tur­ne­rin­ger. Se­ne­st har cen­tret etab­le­ret en tek­no­lo­gi­park, hvor man har re­kon­stru­e­ret fan­ta­sti­ske mid­delal­der­ma­ski­ner, og man kan selv prø­ve de ut­ro­li­ge trae­kon­struk­tio­ner. Glem alt om ’den mør­ke Mid­delal­der’, for det var og­så den tid, hvor sto­re in­ge­ni­ø­rer som blandt an­dre Leo­nar­do da Vin­ci, Be­ringuc­cio og Ben­ge­dans ka­ste­de sig ud i ’uta­en­ke­li­ge’ pro­jek­ter som fly­ve- og evig­heds­ma­ski­ner.

4

1

3

5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.