Parkliv i Va­len­cia

I den span­ske by Va­len­cia er et tør­lagt flod­le­je ble­vet til en dej­lig park

BT - - REJSER - Lau­ra Kje­strup Ni­el­sen | rej­ser@bt.dk FOTO: MORTEN HER­LEV

Va­len­ci­a­ner­ne ken­der kun­sten at mo­tio­ne­re mo­de­rat. Ikla­edt sport­støj, af svin­gen­de år­gang og snit, jog­ger de i en stil­le strøm gen­nem Jardín del Turia – stor­by­en Va­len­ci­as ki­lo­me­ter­lan­ge, grøn­ne pulsåre, der stra­ek­ker sig gen­nem et tør­lagt flod­le­je. Her er ik­ke man­ge, der stormer af sted med de ny­e­ste lø­be-ap­ps og et ja­get blik. Fak­tisk kan man i friskt tra­ve­tem­po li­ge­frem over­ha­le man­ge af jog­ger­ne, som af og til og­så kom­mer drys­sen­de par­vis og har bå­de tid – og luft – til at snak­ke ivrigt sam­men un­der mo­tions­tu­ren. Der er al­tid tid til en pau­se og en snak – vi er jo i Spanien.

Jardín del Turia er det helt rig­ti­ge sted at tra­ek­ke lidt frisk luft un­der et be­søg i Spa­ni­ens tred­je­stør­ste by, hvad en­ten man vil mo­tio­ne­re, slik­ke sol på en ba­enk el­ler blot kig­ge på men­ne­sker. Har man børn med på tu­ren, er her og­så mas­ser af le­ge­plad­ser, blandt an­det et ka­em­pe, gra­tis le­ge­u­ni­vers ud­for­met om­kring en mo­del af Gul­li­ver, som de fle­ste børn og voks­ne ken­der hi­sto­ri­en om. Her bli­ver bør­ne­ne til lil­le­put­ter, der kan krav­le rundt på og rut­sje ned fra ka­em­pe­krop­pen. Par­ken rum­mer og­så mi­ni­golf, ska­te­bo­ar­dram­per og ud­lej­ning af cy­kel­bi­ler, hvor de små kan sid­de for­re­st og di­ri­ge­re de­res fora­el­dre.

Nej til mo­tor­vej

De man­ge bro­er, der kryd­ser henover par­ken, er de ty­de­li­ge tegn på, at man be­fin­der sig i et tør­lagt flod­le­je. Be­slut­nin­gen om at la­eg­ge Turia-flo­dens løb uden om by­en blev truf­fet ef­ter en altø­de­la­eg­gen­de over­svøm­mel­se i 1957, hvor flo­den end­nu en­gang gik over si­ne bred­der med sto­re tab af men­ne­ske­liv og ska­der på byg­nin­ger til føl­ge.

Ef­ter det sto­re om­la­eg­nings­ar­bej­de, der først var fa­er­digt i 1970er­ne, stod by­sty­re og bor­ge­re til­ba­ge med et bredt bånd af land midt gen­nem Va­len­cia – og hvad skul­le det så bru­ges til? En mo­tor­vej var det op­lag­te valg i en stor­by med pres på tra­fik­ken. Men hel­dig­vis blev den op­rin­de­li­ge plan aen­dret ef­ter mas­sivt pres fra in­ter­es­se­grup­per og lo­ka­le. Va­len­ci­a­ner­ne fik de­res park, som blev ind­vi­et i 1986 som en af de stør­ste by­par­ker i Spanien.

I dag er det sva­ert at fo­re­stil­le sig Va­len­cia med en mo­tor­vej gen­nem by­en i ste­det for Jardín del Turi­as vel­gø­ren­de, grøn­ne bånd. Det vil­le i gi­vet fald ha­ve va­e­ret en helt an­den by med bå­de min­dre luft og fa­er­re op­le­vel­ser for bå­de de lo­ka­le og for turi­ster­ne.

Par­kens hots­pot

Par­kens øst­lig­ste en­de er lidt af et til­løbs­styk­ke for de al­ler­f­le­ste turi­ster i Va­len­cia. Her lig­ger Ci­u­dad de las Ar­tes y las Ci­en­ci­as – Va­len­ci­as mo­der­ne kul­tur- og ar­ki­tek­tu­rat­trak­tion, der rum­mer bå­de ope­ra­hus, eks­pe­ri­men­ta­ri­um, saltvandsakva­ri­um, og som er et ek­sem­pel på neofu­turi­stisk ar­ki­tek­tur i hø­je­ste po­tens. Man­den bag ope­ra­hu­sets enor­me skal­ler, eks­pe­ri­men­ta­ri­ets hval­ske­let-struk­tur og den har­pe­lig­nen­de bro over flo­den er San­ti­a­go Ca­la­tra­va. Den ver­dens­be­røm­te

I den mod­sat­te en­de af Jardín del Turia ga­el­der det og­så dy­re­li­vet, men her er det mest de fir­be­ne­de, der bol­trer sig i Va­len­ci­as mo­der­ne zoo­lo­gi­ske ha­ve, Bio­parc

ar­ki­tekt er født i Va­len­cia, så det er ik­ke så un­der­ligt, at han har skabt sig en mar­kant sig­na­tur net­op her. Men San­ti­a­go Ca­la­tra­va har sat si­ne spor man­ge ste­der på eu­ro­pa­kor­tet – blandt an­det i Mal­mø, hvor han er man­den bag by­ens mo­der­ne var­tegn i form af den 190 me­ter hø­je sno­e­de skys­kra­ber Tur­ning Torso. Al­ver­dens dyr Det er en op­le­vel­se i sig selv at gå en tur rundt i om­rå­det og be­trag­te byg­nin­ger­ne i Ci­u­dad de las Ar­tes y las Ci­en­ci­as fra for­skel­li­ge vink­ler.

Sa­er­ligt for bør­ne­fa­mi­li­er er det og­så va­erd at over­ve­je et be­søg i eks­pe­ri­men­ta­ri­et Mu­seu de les Cièn­cies Prín­cipe Fe­lipe el­ler i akva­ri­et L’Oce­a­no­grà­fic, der er et af Eu­ro­pas stør­ste. Her er der ko­ral­rev, far­ve­strå­len­de fi­ske­sti­mer, ha­jer, hvid­hva­ler, del­fi­ner, sølø­ver og an­det godt fra ha­vet kom­bi­ne­ret med im­po­ne­ren­de ar­ki­tek­tur.

I den mod­sat­te en­de af Jardín del Turia ga­el­der det og­så dy­re­li­vet, men her er det mest de fir­be­ne­de, der bol­trer sig i Va­len­ci­as mo­der­ne zoo­lo­gi­ske ha­ve, Bio­parc, der åb­ne­de i 2008.

Og mel­lem giraf­fer i vest og sølø­ver i øst kan al­le to­be­ne­de bol­tre sig frit i den ni ki­lo­me­ter lan­ge park, der og­så slan­ger sig for­bi cen­trums hi­sto­ri­ske byg­nin­ger og liv­li­ge stor­by­stem­ning, som det og­så er va­erd at stif­te be­kendt­skab med i Spa­ni­ens tred­je­stør­ste by.

Byg­ge­ri­et i kul­tur- og vi­den­skabspro­jek­tet Ci­u­dad de las Ar­tes y las Ci­en­ci­as blev på­be­gyndt i 1996. I 2005 stod om­rå­det fa­er­digt med ind­vi­el­sen af ope­ra- og kon­cert­hu­set Pa­lau de les Arts Re­i­na Sofía.

Det fø­les lidt som at gå ind i ga­bet på en ka­em­pe­stor, hvid haj, når man na­er­mer sig Va­len­ci­as fu­turi­sti­ske ope­ra- og kon­cert­hus.

Der er mas­ser af syd­land­sk stem­ning på plad­sen bag ka­ted­ra­len. In­de i kir­ke­byg­nin­gen kan man op­le­ve den hel­li­ge gral - det ba­e­ger, som Jesus ef­ter si­gen­de drak af un­der den sid­ste nad­ver.

Børn, ae­l­dre, jog­ge­re og po­li­ti­he­ste i pau­se-hu­mør. Der er plads til al­le i den lan­ge, grøn­ne Jardín del Turia, der er en af Spa­ni­ens stør­ste by­par­ker.

By­ens gam­le børs La Lonja blev gen­nem år­hund­re­der brugt til sil­ke­han­del. Den vel­be­va­re­de, go­ti­ske byg­ning er ud­na­evnt til ver­den­skul­tu­rarv af UNESCO.

De luft­tør­re­de skin­ker fyl­der meget på det kuli­na­ri­ske felt og den liv­li­ge mar­keds­stem­ning fol­der sig ud un­der Merca­do Cen­trals enor­me tag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.