Gra­e­de­fa­er­dig ef­ter Eu­ro­vi­sion-bom­mert

BT - - NYHEDER -

me­get ube­ha­ge­ligt. Da jeg kom ind og så stem­mer­ne, kun­ne jeg godt se, at jeg jo hav­de stemt stik mod­sat af de an­dre,« for­kla­rer Hil­da Hei­ck.

Det var nyheds­bu­reau­et Ritzau, der i går for­mid­dag brag­te nyhe­den om, at Hil­da Hei­ck hav­de stemt for­kert.

Hi­sto­ri­en har si­den fl­o­re­ret på de so­ci­a­le me­di­er, hvor man­ge dan­ske­re har gi­vet Hil­da Hei­ck en hård med­fart: po­int til Ukrai­ne fra Dan­mark. De skul­le va­e­re gå­et til Au­stra­li­en, der grun­det Hil­das fejl blot fik 10 po­int

»Det er min sto­re fejl, og jeg in­drøm­mer det blankt og aer­ligt, men det skal li­ge si­ges, at jeg er ik­ke se­nil end­nu, selv­om fle­re skri­ver på Fa­ce­book, at jeg skal gå på pen­sion og hol­de mig va­ek som num­mer ét. Men på grund af Hil­da Hei­cks la­ve pla­ce­ring blev det kun om­reg­net til 10 po­int. Ukrai­ne end­te i ste­det med at få de 12 top­po­int fra den dan­ske jury. fra al­ting, og at jeg ik­ke har for­stand på no­get,« si­ger Hil­da Hei­ck, der er så be­rørt af epi­so­den, at hun over­ve­jer at drop­pe grand­prix-re­la­te­re­de op­ga­ver i frem­ti­den.

»Det kan godt ske, at jeg ik­ke si­ger ja til me­re med grand­prix frem­over - men jeg går ik­ke på pen­sion end­nu,« si­ger Hil­da Hei­ck og til­fø­jer, at det kan va­e­re, hun har mod på at mel­de sig på ba­nen se­ne­re igen, men li­ge nu er hun me­get be­rørt at si­tu­a­tio­nen. Og­så for­kert til se­mi­fi­na­len Hun forta­el­ler, at hun så det som lo­gisk, at man gav det hø­je­ste num­mer til den sang, man vil­le gi­ve flest po­int, og der­for gav 26 til Au­stra­li­en, som hun men­te var den bed­ste sang. Det be­tød ba­re, at hun re­elt set pla­ce­re­de Au­stra­li­en på sid­ste­plad­sen som num­mer 26 ud af 26 mu­li­ge.

Hil­da Hei­ck forta­el­ler, at hun og­så stem­te ud fra sam­me me­to­de un­der se­mi­fi­na­len, og der­med har der alt­så og­så va­e­ret stem­me­fejl dér.

Hil­da Hei­ck gla­e­der sig dog over, at hen­des fejl ik­ke har få­et be­tyd­ning for, hvem der løb af med den en­de­li­ge sejr. Ukrai­ne hav­de vun­det uan­set hvad.

»Det er en stor trøst, for jeg ved, hvor me­get det be­ty­der for dem, der del­ta­ger. For det har jeg da i hvert fald for­stand på, selv­om man­ge si­ger, jeg ik­ke har for­stand på no­get nu,« for­kla­rer Hil­da Hei­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.