TRO­ELS LUND I BADEL

BT - - NYHEDER -

Sam­ti­dig Selv om jeg ik­ke er den flit­tig­ste bru­ger af ba­de­lan­de, så kan jeg så no­te­re mig, at det er no­get, som i hvert fald turi­ster­ne er in­ter­es­se­ret i

har af­da­ek­ket, at fle­re før­en­de for­ske­re i turis­me ik­ke me­ner, at turi­ster ef­ter­spør­ger vand­lan­de, men der­i­mod den frie kyst­na­tur. De fryg­ter, at in­ve­ste­rin­ger for 4 mia. kr. kan en­de i kon­kur­ser og halv­tom­me byg­nin­ger til ska­de for den dan­ske kyst­na­tur.

har BT af­da­ek­ket, at ho­ved­par­ten af kom­mu­ner­ne bag de ti god­kend­te kyst­pro­jek­ter ik­ke har ta­get høj­de for de øv­ri­ge for­søgs­pro­jek­ters be­søgstal, da de i for­bin­del­se med an­søg­nin­ger­ne til re­ge­rin­gen reg­ne­de på an­tal­let af for­ven­te­de turi­ster. En for­sker kal­der det ’reg­ne­gym­na­stik’ med ka­em­pe ’usik­ker­heds­fak­to­rer’.

I åre­vis har de dan­ske ky­ster va­e­ret be­skyt­tet mod nyt byg­ge­ri. Men nu har et po­li­tisk fler­tal god­kendt ho­tel­ler, fe­ri­e­cen­tre og ba­de­lan­de helt ud til ky­sten. Kri­ti­ke­re kal­der det en ti­vo­li­se­ring af de unik­ke dan­ske ky­ster. Re­ge­rin­gen si­ger, der er be­hov for va­ekst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.