Dan­sker­ne er vil­de med biavl

BT - - NYHEDER -

i to for at få fle­re kra­ef­ter til at ta­ge sig af de man­ge nye kur­si­ster. Mas­ser af kur­si­ster Det sid­ste ga­el­der i Hørs­holm og Omegns Bi­av­ler­for­e­ning, mens Øst­him­mer­lands Bi­av­ler­for­e­ning gla­e­der sig over at ha­ve for­doblet med­lem­stal­let på blot tre-fi­re år.

Hørs­holm og Omegns Bi­av­ler­for­e­nin­ger har li­ge­frem pro­ble­mer med at hånd­te­re de­res egen suc­ces.

»Nor­malt ta­ger vi kun 20 kur­si­ster på vo­res be­gyn­der­kur­ser. Men i år har vi ryd­det ven­te­li­sten og er be­gyndt med 38. Der er end­da kom­met et par ek­stra til si­den,« si­ger for­mand, Ole Mi­cha­el Jen­sen.

For at hånd­te­re de man­ge nye med­lem­mer er en del af kur­si­ster­ne ble­vet over­ført til den nystif­te­de Ru­der­s­dal Bi­av­ler­for­e­ning, der blev luk­ket ned, da med­lem­mer­ne svig­te­de i 60’er­ne. Den har nu sin egen sko­le­bi­gård, hvor en del af den prak­ti­ske un­der­vis­ning fo­re­går.

Og­så hos Øst­him­mer­lands Bi­av­ler­for­e­ning har med­lem­stal­let få­et et boost.

»Vi var nede på om­kring 30 med­lem­mer på et tids­punkt og var li­ge ved at luk­ke. Men i de se­ne­re år har vi na­e­sten for­doblet med­lem­stal­let. I dag er vi 58 med­lem­mer,« si­ger for­mand Tor­ben Ni­el­sen. En ro­lig hob­by i en travl hver­dag Et af for­e­nin­gens nye med­lem­mer er Jør­gen Rask fra Støvring, der til dag­lig ar­bej­der som lo­gi­stik­chef i Aar­hus og der­for bru­ger man­ge ti­mer med com­pu­ter­ar­bej­de.

»Jeg led­te ef­ter en hob­by som mod­styk­ke til en stres­sen­de hver­dag, og det er i den grad lyk­ke­des med bi­av­len,« si­ger han.

»Oven i kø­bet er he­le fa­mi­li­en ble­vet in­vol­ve­ret. Min søn på 12 år var

Dan­marks Bi­av­ler­for­e­ning be­står af 80 lo­ka­le bi­av­ler­for­e­nin­ger.

De fle­ste af­hol­der hvert år be­gyn­der­kur­ser, der hen­ven­der sig til nye bi­av­le­re.

Nye bi­av­le­re kan frit kon­tak­te det kur­sus, som er ta­et­test på. De fle­ste kur­ser af­hol­des i lø­bet af for­å­ret. med til at slyn­ge hon­nin­gen før­ste gang og sy­nes, det er sjovt. Og min ko­ne, hvis far var bi­av­ler, har fun­det ud af, at bi­er er fred­som­me­li­ge og ik­ke ge­ne­rer, selv om bista­det står i ha­ven,« si­ger han.

Ove­ni de før­ste to sta­der har han nu an­skaf­fet yder­li­ge­re fi­re, der skal stå på en kom­mu­nal grund. Det er ik­ke sva­ert for ham at fin­de af­ta­ge­re af hon­nin­gen.

»Det før­ste år la­ve­de jeg 50 ki­lo, som jeg solg­te til ven­ner og kol­le­ger. Men folk er al­le­re­de be­gyndt at spør­ge, hvor­når der kom­mer nye for­sy­nin­ger,« si­ger han.

• • •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.