Atei­ster føl­ger 8.000 dan­ske­re ud af kir­ken

BT - - NYHEDER -

UDMELDELSE 8.000 dan­ske­re har i lø­bet af to må­ne­der klik­ket ind på Atei­stisk Sel­skabs hjem­mesi­de udmeldelse.dk og sagt far­vel til fol­kekir­ken. De 8.000 ud­mel­del­ser på to må­ne­der er blot cir­ka 2.000 fa­er­re end al­le ud­mel­del­ser i 2015 og vid­ner iføl­ge for­man­den for sel­ska­bet, An­ders Stjern­holm, om, at man­ge dan­ske­re har et be­hov for nemt og hur­tigt at kun­ne mel­de sig ud af kir­ken, så­dan som de nu kan på udmeldelse.dk.

Atei­ster­nes for­mand af­vi­ser, at de blot er ude på at pro­vo­ke­re el­ler mob­be fol­kekir­ken med den nye og ind­til vi­de­re per­ma­nen­te hjem­mesi­de.

»Nog­le me­ner, vi pro­vo­ke­rer. El­ler de la­der sig pro­vo­ke­re. De mi­ster kun­der i bu­tik­ken. Men de op­fin­der jo et be­hov, som man­ge dan­ske­re ik­ke har,« si­ger han.

»Det vil jeg ger­ne se kvan­ti­fi­ce­ret, før det kom­mer til at fyl­de for me­get i de­bat­ten,« si­ger han. Un­ge og yn­gre ma­end Re­li­gions­so­cio­log Bri­an Ar­ly Ja­cob­sen, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, for­kla­rer, at det først og frem­mest er un­ge og yn­gre ma­end, der ven­der kir­ken ryg­gen.

»Isa­er un­ge ma­end, der har gen­nem­ført el­ler er i gang med en la­en­ge­re vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se i de stør­re by­er. Gi­vet­vis er der et over­tal af dem på de me­re ra­tio­nelt indstil­le­de ud­dan­nel­ser,« si­ger han og til­fø­jer, at de 8.000 ud­mel­del­ser på to må­ne­der og­så kan va­e­re ud­tryk for no­get så lav­prak­tisk, som at det er gjort nemt at mel­de sig ud på atei­ster­nes hjem­mesi­de.

Der­til kom­mer, at det, han kal­der ’ne­ga­tivt lys på kir­ken’, så­som de man­ge ak­tu­el­le ud­mel­del­ser, sa­gen om Thor­kild Gros­bølls gud­s­af­vis­ning for me­re end ti år si­den samt sa­gen om hom­ovi­el­ser i 2012, får an­tal­let af ud­mel­del­ser til at sti­ge.

Bri­an Ar­ly Ja­cob­sen min­der om, at cir­ka 77 pro­cent af dan­sker­ne sta­dig er med­lem­mer af fol­kekir­ken. Men, som han til­fø­jer, »så kom­mer vi nok ik­ke til se en va­ek­kel­ses­bøl­ge«.

»Fa­er­re bli­ver døbt, de ae­l­dre ge­ne­ra­tio­ner dør, og på et tids­punkt – men vi snak­ker om år­ti­er frem – kan det bli­ve po­li­tisk pro­ble­ma­tisk at be­va­re kir­ken som fol­kets kir­ke,« si­ger han. Ko­ster kir­ken dyrt No­get helt an­det er iføl­ge re­li­gions­so­cio­lo­gen, at op mod 8.000 ud­mel­del­ser kan ko­ste kir­ken dyrt. Må­ske om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner om året i tabt kir­ke­skat.

Iføl­ge bi­skop Ste­en Sko­vs­gaard, Lol­land-Falsters Stift, ly­der 8.000 »af man­ge«.

Men de er ik­ke nød­ven­dig­vis ud­tryk for kri­tik af fol­kekir­ken. Som han si­ger, med hen­vis­ning til et ara­bi­sk ord­s­prog, ’så er ik­ke al­le fin­gre ens, selv om de til­hø­rer sam­me hånd’.

»Nog­le er re­flek­te­re­de atei­ster, an­dre mel­der sig ud pga. øko­no­mi. Ik­ke for­di de mang­ler for­stå­el­se for, at an­dre kan va­e­re tro­en­de,« si­ger han.

Ste­en Sko­vs­gaard me­ner, at fol­kekir­ken står sig bedst ved at sva­re igen på til­tag som udmeldelse.dk ved at stå fast på eg­ne va­er­di­er.

»Vi må sky­de dy­be­re rød­der og su­ge me­re na­e­ring fra det, vi er og kom­mer fra. Men vi skal al­tid se kri­tisk på, om vi kan gø­re tin­ge­ne på an­dre må­der. Bl.a. ved at lyt­te til atei­ster­ne, ta­le med dem og sva­re, så godt vi kan.«

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik meld­te 4.425 dan­ske­re sig ud af kir­ken i før­ste kvar­tal i år, hvil­ket bli­ver sat i del­vis for­bin­del­se med udmeldelse. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.