Wam­mens våd

BT - - NYHEDER -

fo-di­rek­tør Ni­na Gro­es, li­ge­som og­så Dan Jør­gen­sen og Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen var på ga­e­ste­li­sten. Ga­des bøn vir­ke­de Og­så Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de hav­de ta­get imod in­vi­ta­tio­nen til Wam­mens bryl­lup. Han an­kom i sel­skab med Frank Jen­sen.

»Ni­co­lai og jeg har va­e­ret ven­ner i man­ge år, fra før Ni­co­lai kom i Fol­ke­tin­get, så jeg gla­e­der mig rig­tig me­get på hans og Ka­rens veg­ne. Nu hå­ber jeg ba­re for bru­dens skyld, at det stop­per med at reg­ne,« sag­de Sø­ren Ga­de, da han an­kom til kir­ken.

Og Ga­des øn­ske gik li­ge nøj­ag­tig i op­fyl­del­se, for da Ka­ren Lund let­te­re for­sin­ket an­kom til dom­kir­ken, i en gam­mel bei­ge-gul Jagu­ar Mark II fra 1966, var der kortva­rigt pau­se i ned­bø­ren.

Ef­ter vi­el­sen i dom­kir­ken ryk­ke­de bryl­lupspar­ret og 75 in­vi­te­re­de ga­e­ster ud til re­stau­ran­ten i det hi­sto­ri­ske Var­na-pa­lae i Mar­se­lis­borg Skov li­ge syd for Aar­hus. Her kun­ne bru­de­par­ret ny­de den smuk­ke ud­sigt over Aar­hus Bugt, mens de fejre­de de­res ny­slå­e­de sta­tus som ae­g­te­folk. Jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.