Ny Dis­ney­film år­sag til

BT - - NYHEDER -

FOR BØRN Dis­ney-fil­men ’Frost’ fra 2013 blev en kas­sesuc­ces af use­te di­men­sio­ner. Forta­el­lin­gen om Elsa, der flyg­ter fra sin rol­le som dron­ning og fin­der sig selv un­der­vejs, har ind­tjent fle­re pen­ge end no­gen an­den ani­ma­tions­film. I dag, tre år ef­ter pre­mi­e­ren, har fi­re ud af fem dan­ske pi­ger mel­lem fi­re og fem år en el­ler an­den form for ’Frost’-mer­chan­di­se lig­gen­de der­hjem­me.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an er an­tal­let af ny­fød­te ame­ri­kan­ske pi­ger, der har få­et nav­net Elsa, eks­plo­de­ret.

Selv­føl­ge­lig er en to’er på vej, men selv om den ik­ke kom­mer i bi­o­gra­fen før 2018, har en op­for­dring fra fans al­le­re­de skabt stort po­styr på de so­ci­a­le me­di­er, isa­er i USA. Der er nem­lig en del – bå­de i LGBT­mil­jø­et

– alt­så les­bi­ske, bøs­ser, bi­seksu­el­le og trans­seksu­el­le, red.) og blandt det re­li­gi­øse høj­re – der me­ner, at Elsas hi­sto­rie i den før­ste ’Frost’-film er en ana­lo­gi om en ung pi­ge, der sprin­ger ud af ska­bet og la­e­rer at ac­cep­te­re sig selv som ho­mo­seksu­el. Og det har par­ter­ne na­tur­lig­vis vidt for­skel­li­ge hold­nin­ger til.

Der­for fik nyhe­den om den na­e­ste film i se­ri­en den så­kald­te te­e­nage­fe­mi­nist Ale­xis Isa­bel til at twe­e­te en op­for­dring til Dis­ney. Med #Gi­veElsaAGir­l­fri­end bad hun om, at Elsa får en kvin­de­lig ka­e­re­ste. Teg­ner les­bi­sk ka­e­re­ste Hen­des twe­et er ble­vet flit­tigt delt og har skabt en bøl­ge af be­gej­string, hvor fans har teg­net de­res eg­ne fo­re­stil­lin­ger om, hvor­dan Elsa og hen­des les­bi­ske ka­e­re­ste kan ta­ge sig ud i op­føl­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.