Fortviv­let jagt på EU-kan­di­da­ter

BT - - NYHEDER -

IN­TER­NE REG­LER DRILLER In­ter­nt i En­heds­li­sten har man drømt sø­de drøm­me om at få Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen til at stil­le op til EU-val­get i 2019. Med sin ka­ris­ma og sit va­el­gerta­ek­ke skul­le hun va­e­re god for to-tre man­da­ter.

Pro­ble­met er ba­re, at det ik­ke kan la­de sig gø­re. Hel­ler ik­ke selv om man bø­jer de in­ter­ne reg­ler lidt og spe­ku­le­rer i det mest gun­sti­ge valgs­ce­na­rie.

Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen er først til rå­dig­hed for par­ti­et, når hun har va­e­re ude af Fol­ke­tin­get i to år. Og selv hvis man fo­re­stil­ler sig, at Løk­ke ud­skri­ver nyvalg til ef­ter­å­ret, kan det ik­ke nås.

For­kla­rin­gen er, at par­ti­et al­le­re­de i for­å­ret 2018 skal op­stil­le de kan­di­da­ter, der skal mø­de va­el­ger­ne ved EU-val­get i maj 2019.

Hvis Løk­ke hol­der valg­pe­ri­o­den ud, kan hun først genop­stil­le for par­ti­et i 2021. Det sam­me ga­el­der Pel­le Drag­sted, som og­så har vist, at han kan tra­ek­ke stem­mer til par­ti­et.

Li­ge nu er det mest sand­syn­li­ge navn der­for EU-ord­fø­rer Ni­ko­laj Wil­lum­sen.

»Jeg har ik­ke gjort op med mig selv, om jeg vil stil­le op,« si­ger han.

Man skal nok hel­ler ik­ke for­ven­te, at gar­ve­de folk som Chri­sti­an Juhl og Hen­ning Hyl­le­sted er til rå­dig­hed. De to er sta­er­kt imod be­slut­nin­gen om at stil­le op på egen li­ste. De gam­le he­ste Den er­far­ne Sø­ren Søn­der­gaard har tid­li­ge­re re­pra­e­sen­te­ret Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EU i EU-Par­la­men­tet, men han er nu skif­tet til Fol­ke­tin­get, hvor han kom ind ved val­get i ju­ni 2015.

Må­ske en­der det med, at En­heds­li­sten er nødt til at tra­ek­ke en af de gam­le he­ste af stal­den. For ek­sem­pel Frank Aa­en el­ler Per Clau­sen. Spørgs­må­let er, om de gi­der. De har to år til at over­ve­je de­res kan­di­da­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.