Bit­ter ho­mo-krig

BT - - NYHEDER -

Men tan­ken om den før­ste ho­mo­seksu­el­le Dis­ney-hel­tin­de va­ek­ker bestemt ik­ke be­gej­string hos al­le. Huf­fing­ton Post forta­el­ler, hvor­dan den kon­ser­va­ti­ve for­e­ning Ci­tizenGo un­der pa­ro­len #Char­m­ingPrin­ceForElsa har ind­ledt en un­der­skrif­tind­sam­ling, hvor man op­for­drer Dis­ney til ik­ke at »gi­ve ef­ter for pres­set fra en ven­stre­o­ri­en­te­ret dags­or­den«, men i ste­det føl­ge nor­men og fin­de en prins til Elsa. Det er nem­lig »en me­get bed­re idé – en idé, der frem­ha­e­ver go­de fa­mi­lie­va­er­di­er for vo­res børn, og som står for den na­tur­li­ge fa­mi­lie­sam­men­sa­et­ning.«

Og­så Franklin Gra­ham, der er­søn af den be­røm­te (nog­le vil si­ge be­ryg­te­de) pra­e­di­kant Bil­ly Gra­ham, har på Fa­ce­book slå­et hårdt ned på ho­mo-vi­sio­nen. ’Sik­ke en løgn!’ Her skri­ver han, at »der var én, der fo­re­slog at ’små børn må la­e­re, at der ik­ke er no­get galt i at va­e­re ho­mo­seksu­el’.

Sik­ke en løgn! Det­te af­slø­rer de­res pla­ner om at spre­de LGBT­bud­ska­bet til små børn og på­vir­ke dem. Bed for vo­res na­tion og va­er med til at for­sva­re Guds sand­hed og hans ret­fa­er­dig­hed.«

Avi­sen The Gu­ar­di­an hen­vi­ser til, at fil­mens ma­nuskript­for­fat­ter og me­din­struk­tør Jen­ni­fer Lee tid­li­ge­re er ble­vet spurgt om ud­la­eg­nin­gen af ’Frost’ som en ho­mo­a­na­lo­gi.

»Vi ved selv, hvil­ken film vi har la­vet, men sam­ti­dig har jeg det så­dan, at når vi har af­le­ve­ret den fa­er­di­ge film, til­hø­rer den he­le ver­den. Så jeg vil hel­le­re la­de va­e­re med at si­ge no­get og la­de fan­se­ne ta­le ind­byr­des. Jeg sy­nes, at det må va­e­re op til dem,« ud­tal­te hun den­gang til The Big Is­sue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.