’ ’

BT - - DEBAT -

I FOR­HOLD TIL

hvad er suc­ceskri­te­ri­et? Er det, at dy­ret over­le­ver, el­ler om dy­ret har haft en ri­me­lig vel­fa­erd? uden ad­gang til fo­der og vand, hvor svin trods alt har ad­gang til vand, hvis de kan fin­de ud af at drik­ke af de be­hol­de­re, der er i trans­por­ten, som ik­ke er an­der­le­des end dem i stal­de­ne. På svi­ne­trans­por­ter­ne er der krav om vand, hvis det er tu­re på over ot­te ti­mer. Men hvis nu man er en for­sig­tig gris, og der lig­ger to sto­re gri­se for­an det sted, hvor der er vand, så er spørgs­må­let, om gri­sen har kra­ef­ter, ener­gi og mod til at ka­em­pe sig vej for­bi til van­det un­der trans­por­ten.

at trans­por­te­re dyr til avl kun­ne man trans­por­te­re be­frug­te­de aeg, sa­ed el­ler små fo­stre og der­ved trans­por­te­re til avl i an­dre lan­de, uden at dy­re­ne li­der over­last. For hvad er suc­ceskri­te­ri­et? Er det, at dy­ret over­le­ver, el­ler om dy­ret har haft en ri­me­lig vel­fa­erd?

få slag­tesvin og slag­te­kal­ve, der kø­res ud af lan­det til slagt­ning, da de ho­ved­sa­ge­ligt kø­res til dan­ske slag­te­ri­er. Når dyr trans­por­te­res i la­en­ge­re tid end ot­te ti­mer, er der reg­ler for, hvor­når dy­re­ne skal ha­ve hvi­le, vand og fo­der. Det fo­re­går der­for un­der go­de for­hold, og der er nog­le kø­be­re i den an­den en­de, der skal ha­ve dyr af høj va­er­di frem, som ik­ke vil ac­cep­te­re, at der kom­mer dyr frem, som ik­ke er i rig­tig god og fin stand.

HVIS MAN VIL DER ER ME­GET

gø­re no­get for at hol­de dy­re­ne hjem­me i Dan­mark, så kan man gø­re no­get for, at ram­me­vil­kå­re­ne for dansk hus­dyr­pro­duk­tion bli­ver bed­re. Det vil­le va­e­re et in­ci­ta­ment til at pro­du­ce­re i Dan­mark frem for at fø­re pro­duk­tio­nen ud af lan­det. Det er blandt an­det det, der dis­ku­te­res i for­hold til land­brugs­pak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.