Ja, dø­de­lig­he­den er hø­je­re ved lan­ge tu­re Nej, de lan­ge tu­re ska­der ik­ke dy­re­ne

BT - - DEBAT -

IN­GER LUND OVER­GAARD

for­bud mod at trans­por­te­re dyr på de lan­ge tu­re. For jo la­en­ge­re trans­port­ti­den er, de­sto hø­je­re er dø­de­lig­he­den. Og det si­ger no­get om, hvor hårdt det er for dy­re­ne. Hvis der ek­sem­pel­vis er mang­len­de ven­ti­la­tion, kan det va­e­re sva­ert for dy­re­ne at hol­de den rig­ti­ge tem­pe­ra­tur. For fjer­krae er det ra­rest om som­me­ren at sid­de yderst, hvor der er god luft, og om vin­te­r­en er det ra­rest at sid­de in­derst, hvor der er var­me­re, da der ik­ke er no­get k rav o m me­ka­nisk ven­ti­la­tion ved fjer­kra­e­trans­port. Så­dan bur­de det ik­ke va­e­re i dag, for det stres­ser dy­re­ne ik­ke at kun­ne re­gu­le­re de­res tem­pe­ra­tur kor­rekt.

VI BIFALDER ET FJER­KRAE TRANS­POR­TE­RES F.EKS.

PER OL­SEN

slag­te­dyr, kan vi godt gen­nem­fø­re et EU-for­bud på tu­re over ot­te ti­mer, men hvis vi snak­ker an­dre dyr, som f.eks. va­er­di­ful­de dyr til avl, så skal man kun­ne kø­re dyr la­en­ge­re. Der kø­res dy­re­ne med me­get høj stan­dard. Dan­ske dy­re­trans­por­ter frem­ha­e­ves ne­top som det go­de ek­sem­pel i de ak­tu­el­le dy­re­va­ernskampag­ner mod lan­ge dy­re­trans­por­ter i an­dre EU-lan­de. Vi kan der­for for­sva­re trans­por­ten fuldt ud. Be­slut­nin­gen om et for­bud kan kun fo­re­gå på EU-ni­veau, for det er en for­ord­ning fra EU, der re­gu­le­rer trans­por­t­om­rå­det.

NÅR VI SNAK­KER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.