Ad­var­sel til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

BT - - DEBAT -

En­heds­li­sten vil ha­ve stør­re ind­fly­del­se på en even­tu­el kom­men­de S-le­det re­ge­ring, SF vil ik­ke va­e­re med til at fø­re bor­ger­lig øko­no­misk po­li­tik igen, og Al­ter­na­ti­vet for­lan­ger respekt fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Op­po­si­tio­nen for­be­re­der sig på en ny tid.

PANELET Met­te Fre­de­rik­sen skal sa­et­te sig for bor­den­den i op­po­si­tio­nen og ha­ve mod til at ta­ge nog­le for­doms­frie de­bat­ter

DEN NY PO­LI­TI­SKE ord­fø­rer Per­nil­le Skip­per kon­klu­de­re­de for­ud for En­heds­li­stens års­mø­de, at ’fa­el­les­ska­bet i rød blok er dødt’. Der­ef­ter sag­de hun, at En­heds­li­sten skal ha­ve stør­re ind­fly­del­se un­der den na­e­ste S-le­de­de re­ge­ring. Og i sin ta­le tak­ke­de hun bl.a. Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen for at ha­ve gi­vet me­re end sit en­ga­ge­ment til En­heds­li­sten, nem­lig hen­des tem­pe­ra­ment. Det led­te tan­ker­ne hen på den gam­le ta­le­må­de om, at ha­evn er en ret, der skal ser­ve­res kold. Skip­per øn­sker ik­ke ha­evn, men la­eg­ger en kølig linje over­for S fra be­gyn­del­sen. I SF EFTERLYSES der en eva­lu­e­ring af ti­den i re­ge­ring. No­get, SF el­lers til over­flod har del­ag­tig­gjort of­fent­lig­he­den i. For­mand Pia Ol­sen Dyhr kon­klu­de­re­de i we­e­ken­den, at SF ik­ke igen kom­mer til at la­eg­ge ryg til, at en rød re­ge­ring skal fø­re blå øko­no­misk po­li­tik. Det lig­ner umid­del­bart en for­sim­plet kon­klu­sion på eva­lu­e­rin­gen, men det er i den øko­no­mi­ske po­li­tik, at den stør­ste magt gem­mer sig, så Ol­sen Dyhr har i hvert fald la­ert no­get om magt som mi­ni­ster. DEN ØKO­NO­MI­SKE PO­LI­TIK er og­så om­drej­nings­punk­tet for Hen­rik Sass Lar­sens ud­fald mod Al­ter­na­ti­vet, som han har be­skyldt for at va­e­re et bluf­fnum­mer. En be­skyld­ning, som for­mand Fre­de­rik­sen ik­ke tog af­stand fra. Det fik Al­ter­na­ti­vets leder Uf­fe El­ba­ek til at hen­vi­se til et Gand­hi-ci­tat om, at etablis­se­men­tet re­a­ge­rer på nye spil­le­re først ved at prø­ve at usyn­lig­gø­re dem, så lat­ter­lig­gø­re dem, så be­ka­em­pe dem – ’og til sidst, så vin­der vi’. Sass’ mel­ding var da hel­ler ik­ke de­sig­net til at af­fø­de po­pu­la­ri­tet, men der­i­mod ef­tertan­ke hos va­el­ger­ne og ar­bejds­rum til S – ik­ke mindst i den øko­no­mi­ske po­li­tik. Men Al­ter­na­ti­vet vin­der på det. UF­FE EL­BA­EK KONKRETISEREDE i Jyl­lands-Po­sten i går, hvad Al­ter­na­ti­vet for­ven­ter af S: »hvis vi vil Søs Ma­rie Serup, Der dør ca. 3.500 per­so­ner hvert år af kol i Dan­mark. Skal vi sa­et­te hår­de­re ind mod ryg­ning for at få tal­let ned? no­get med hin­an­den, så skal man og­så in­ve­ste­re i det. In­ve­ste­rin­gen hand­ler bå­de om tid, om respekt og om at lyt­te til hin­an­den samt for­stå hin­an­dens hold­nin­ger.« Det er jo i vir­ke­lig­he­den et nemt øn­ske at imø­de­kom­me. Met­te Fre­de­rik­sen skal sa­et­te sig for bor­den­den i op­po­si­tio­nen og ha­ve tå­l­mo­dig­hed og mod til at ta­ge nog­le for­doms­frie de­bat­ter – for de­bat­ter­nes skyld. BLANDT DE RØ­DE par­ti­er var det kun De Ra­di­ka­le, som und­lod at ad­va­re S i we­e­ken­den. De ken­der de­res be­sø­gel­ses­tid. Først skal rød blok vin­de et valg – der­for var De Ra­di­ka­le i we­e­ken­den i stru­ben på Løk­ke & Co. på den grøn­ne dags­or­den. Men når det na­e­ste sor­te tårn vi­ser sig i ho­ri­son­ten, så nø­jes Mor­ten Øster­gaard ik­ke med at sen­de en ad­var­sel på for­si­den af en avis. DET HELT STO­RE spørgs­mål er, hvor­for Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke sa­et­ter sig i sto­len som op­po­si­tions­le­der og be­gyn­der med det, par­ti­er­ne i rød blok kan bli­ve eni­ge om, så de får etab­le­ret den nød­ven­di­ge sam­ar­bejds­re­la­tion. Hun skal – med El­ba­eks ord – in­ve­ste­re sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.