Ale­xan bli­ver

Gre­vin­den er i gang med at skri­ve en bog om for­ret­nings­e­tik og over­ve­jer job­til­bud

BT - - NYHEDER -

FREM­TI­DEN Da Ale­xan­dra kom til Dan­mark, var det med en bag­grund i Hong­kongs hek­ti­ske fi­nans­ver­den. Det­te liv sag­de hun far­vel til. Men i dag vil gre­vin­den ger­ne va­e­re en ak­tiv spil­ler på ar­bejds­mar­ke­det og de­bu­te­rer na­e­ste år som for­fat­ter med en bog om for­ret­nings­e­tik. I åre­vis har der va­e­ret spe­ku­le­ret i, om gre­vin­de Ale­xan­dra, ef­ter hun trå­d­te ud af kon­ge­hu­set, vil­le ven­de til­ba­ge til ar­bejds­mar­ke­det. Og i så fald hvil­ken bran­che den tid­li­ge­re prin­ses­se fra Hong­kong så vil­le va­el­ge. Nu luf­ter Ale­xan­dra selv sit øn­ske om at bli­ve en del af ar­bejds­mar­ke­det over for BT. »Jeg vil me­get ger­ne kom­me til­ba­ge til den er­hvervskvin­de, jeg var, da jeg kom til lan­det,« er­kla­e­rer gre­vin­den. Fak­tisk er hun al­le­re­de i gang med at bru­ge af sin er­fa­ring. Men ik­ke i en virk­som­hed. I ste­det har hun på det se­ne­ste brugt en del tid på, at hen­des eg­ne er­fa­rin­ger bli­ver ned­fa­el­det i en bog om for­ret­nings­e­tik. Bo­gen, der ud­kom­mer na­e­ste år i USA, bli­ver skre­vet sam­men en ame­ri­kansk pro­fes­sor fra Was­hin­g­ton Uni­ver­si­ty, hvor hun selv har la­est. »Det bli­ver en me­get aka­de­misk bog, hvor jeg har la­vet af­ta­ler med dan­ske ceo’s og le­de­re, og han med ame­ri­kan­ske. Og så kom­mer vi med hver si­ne for­skel­li­ge bag­grun­de, hans aka­de­mi­ske og min eu­ro­pa­ei­ske med en asi­a­tisk bag­grund. Vi sup­ple­rer hin­an­den godt,« forta­el­ler Ale­xan­dra om sit før­ste for­fat­ter­skab. Vildt spa­en­den­de Me­get ty­der da og­så på, at der er gjort son­de­rin­ger til hen­des før­ste skridt som er­hvervsak­tiv igen. For på spørgs­må­let, om hun har få­et in­ter­es­san­te job­til­bud, ly­der det hem­me­lig­heds­fuldt:

»Der er nog­le ting i stø­be­ske­en, som kun­ne va­e­re spa­en­den­de. Men jeg kan ba­re ik­ke si­ge så me­get end­nu. 2016 er vir­ke­lig et år, hvor jeg vil for­ny mig selv og se på, hvad li­vet har at bi­dra­ge med. Så watch this spa­ce,« si­ger hun med et glimt i øjet.

»Det kun­ne va­e­re vildt spa­en­den­de, og det ska­ber en be­gej­string i mig at hø­re det. For jeg har haft min barn­dom og op­va­ekst i Asi­en. Og selv om jeg er me­get dansk i den må­de, jeg ta­en­ker på i dag, er det med en me­get in­ter­na­tio­nal bag­grund. Så hvis jeg kun­ne bru­ge det me­re, så me­get ger­ne,« ly­der det be­gej­stret fra Ale­xan­dra.

Og in­den et nyt job er på plads, får hun sit er­hvervs­gen da­ek­ket med sin be­sty­rel­ses­post i den schweizi­ske me­di­ci­nal­gi­gant Fer­ring Phar­ma­ceu­ti­cals, som hun skat­ter højt. Li­ge­som hun sta­dig har si­ne pro­tek­tio­ner for blandt an­det Uni­cef, Ran­ders Regnskov og Ec­co Wal­kat­hon. 2016 er vir­ke­lig et år, hvor jeg vil for­ny mig selv og se på, hvad li­vet har at bi­dra­ge med. Så watch this spa­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.