Sus­an­ne Bi­ers spion-tri­umf

BT - - KULTUR -

Cor­ky var selv­føl­ge­lig kom­met for af­slø­re Pi­ne, der nu går un­der nav­net An­drew Birch. Men før Cor­ky kun­ne nå så langt, kom han un­der ik­ke sa­er­lig ka­er­lig be­hand­ling af den for­hen­va­e­ren­de sol­dat og nat­por­ti­er Jo­nat­han Pi­nes knyt­te­de na­e­ver.

»Det er godt nok den mind­ste grav, jeg no­gen­sin­de har gra­vet,« be­ma­er­ke­de én af Ri­chard Ro­pers hånd­lan­ge­re, ef­ter de hav­de skaf­fet sig af med li­get af den di­mi­nu­ti­ve Cor­ky.

Og med dén lil­le, sar­ka­sti­ske sa­tan ude af bil­le­det er vej­en for ’An­drew Birch’ ba­net helt op i den for­bry­de­ri­ske top, hvor bå­de den bri­ti­ske og den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste må­ske en­de­lig kan be­vi­se, at ’filan­tro­pen’ Ri­chard Ro­per i vir­ke­lig­he­den er ’ver­dens on­de­ste mand’ med tu­sind­vis af liv på samvit­tig­he­den - hvis han da hav­de så­dan én. Kla­re linjer Jo­hn Lé Car­rés hi­sto­rie, der i an­led­ning af Sus­an­ne Bi­ers fil­ma­ti­se­ring er flyt­tet fra kold­krig­sti­den og helt op i nu­ti­den, kan på tryk vir­ke­lig kom­pli­ce­ret.

Men som se­ri­ens in­struk­tør hol­der Sus­an­ne Bi­er de sto­re, kla­re linjer, der gør forta­el­lin­gen be­fri­en­de let at for­stå.

Sam­ti­dig hol­der den dan­ske Oscar-vin­der og­så mak­si­malt liv i de små, alt­af­gø­ren­de de­tal­jer, så som den my­ri­a­de af fø­lel­ser, der fa­rer henover Jo­nat­han Pi­nes an­sigt, da Ri­chard Ro­per spør­ger om hans loy­a­li­tet.

’Nat­por­ti­e­ren’ er su­ve­ra­en og smart un­der­hold­ning. Og per­son­ligt kan jeg knap ven­te til na­e­stes uges fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.