Hyl­dest til hå­bet

BT - - TV - 11:40 20:25 08:30 09:55 15:05 00:05-05:10 13:20 18:20 23:35 16:30 22:00

Thril­ler­meste­ren Step­hen King la­vet for­la­eg­get, og Frank Da­ra­bont har skre­vet ma­nuskript samt in­stru­e­ret ”En ver­den uden­for” fra 1994, der blev no­mi­ne­ret til syv Oscars. Be­gej­strin­gen for fil­men skyl­des nu ik­ke mindst en fa­eno­me­nal pra­e­sta­tion af ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­ren Tim Rob­bins, som an­mel­der­ne ro­ste til sky­er­ne for hans spil som den un­ge og suc­ces­ri­ge bank­mand An­dy Dufres­ne, der i 1946 bli­ver uskyl­digt dømt for mor­det på sin ko­ne og hen­des el­sker. Fa­engs­lin­gen aen­drer ik­ke blot li­vet for stil­le An­dy Dufres­ne selv, men og­så for al­le de ind­sat­te i Shaws­hank­fa­engs­let. An­dys flair for tal gi­ver ham med ti­den en sa­er­lig po­si­ti­tion, da hans ev­ner kan bru­ges af den kor­rup­te fa­engsels­di­rek­tør. Da en nyind­sat fan­ge vi­ser sig at ha­ve op­lys­nin­ger, der kan be­vi­se An­dys uskyld, må in­spek­tø­ren ta­ge dra­sti­ske skridt for at hol­de sit svin­delnum­mer skjult. Til trods for fa­engsels­li­vets bruta­le me­nings­løs­hed na­eg­ter An­dy at op­gi­ve sin va­er­dig­hed, og lidt ef­ter lidt Med­vir­ken­de: In­struk­tion: be­gyn­der der at ske ting bag de tyk­ke mu­re. (TV 2)

Ped­der­sen & Fin­dus – Den lil­le dril­lepind. Tysk fa­mi­lie­film fra 2014. Post­mand Per: Fil­men. En­gelsk ani­ma­tions­film fra 2014. Vi­dun­der­lig og el­sket af al­le. Svensk ko­me­die fra 2007.

The DUFF. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. Last Ve­gas. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013. Hot Pur­su­it. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Amy.

Nat på mu­se­et 3: Grav­kam­me­rets hem­me­lig­hed. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Mi­cke & Vero­ni­ka. Svensk ko­me­die fra 2014. Clo­se Up.

Nat-tv.

”En ver­den uden­for” blev no­mi­ne­ret til he­le syv Oscars, men vandt in­gen. Til gen­ga­eld er den num­mer et på li­sten over ver­dens bed­ste film på det an­er­kend­te in­ter­net web­s­i­te im­db. com, i ta­et kon­kur­ren­ce med ”The God­fat­her”. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.