Grand­prix-sejr er kon­tro­ver­si­el

BT - - TV / RADIO -

SURPRISE Rusland og Au­stra­li­en. Fa­vo­rit­fel­tet ved det­te års Eu­ro­vi­sion stod klart in­den årets show. I pe­ri­fe­ri­en lå Ukrai­ne som en us­and­syn­lig dark hor­se, der først be­gynd­te at da­em­re som en mu­lig vin­der, ef­ter at fa­gjury­er­ne hav­de delt po­int ud, og tv-se­er­nes stem­mer blev talt op lør­dag af­ten i den in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce.

Da al­le po­int var ud­delt, stod det klart, at lan­det stik mod al­le for­vent­nin­ger løb med sej­ren.

»Det var en over­ra­skel­se. Nu har jeg kom­men­te­ret Eu­ro­vi­sion i seks år, og det er før­ste gang, jeg ik­ke har va­e­ret for­be­redt på, hvad jeg skul­le si­ge, da vin­de­ren blev ud­råbt,« si­ger den dan­ske kommentator og me­lo­di­grand­prix-eks­pert Ole Tøp­holm.

»Jeg hav­de for­be­redt, hvad jeg skul­le si­ge, hvis det var Rusland el­ler Au­stra­li­en. Det var en stor over­ra­skel­se, og det tror jeg, det var for de fle­ste,« si­ger han.

Men den ukrain­ske tri­umf, som lan­det sik­re­de sig ved hja­elp af san­ge­ren Ja­ma­la og num­me­ret ’1944’, der hand­ler om Sov­je­tu­ni­o­nens depor­te­ring af krim­ta­ta­rer­ne til Cen­tra­la­si­en i 1944, er ik­ke ba­re en over­ra­skel­se. En sejr på fle­re må­der Det er og­så en sejr for lan­det i me­re end én for­stand.

San­gen måt­te kig­ges ef­ter i søm­me­ne af EBU (Eu­ro­pe­an Bro­adca­sting Uni­on, der står bag showet, red.), in­den Ukrai­ne fik lov at stil­le op med den, for­di den blev mista­enkt for at va­e­re po­li­tisk. Og det er fy-fy i Eu­ro­vi­sion.

’1944’ blev god­kendt. Men den har sta­dig va­e­ret år­sag til fle­re løf­te­de øjen­bryn.

»Det er et spa­en­den­de for­løb, der kom­mer nu, for det er før­ste gang, vi har en vin­der, som op­fat­tes kon­tro­ver­si­elt. Det er vi ik­ke vant til,« si­ger Ole Tøp­holm og ud­dy­ber:

»Nor­malt er det en uskyl­dig ka­er­lig­heds­sang el­ler no­get, der ba­re skal ri­me. Så det er spa­en­den­de, hvad der kom­mer til at ske, for jeg tror bestemt, Ja­ma­la, ukrai­ner­ne op­fat­ter det som en an­er­ken­del­se af de­res si­tu­a­tion,« si­ger han med hen­tyd­ning til det po­li­ti­ske slags­mål, der og­så fin­der sted i dag mel­lem Ukrai­ne og Rusland.

»For selv om det er en hi­sto­risk be­skri­vel­se af en be­gi­ven­hed i 1944, så er der hel­ler ik­ke ble­vet lagt skjul på, at den­ne her sang me­get godt be­skri­ver, hvor­dan ukrai­ner­ne har det med rus­ser­ne,« si­ger han. Po­li­ti­ske tek­ster Iføl­ge Ole Tøp­holm er det umu­ligt at hol­de po­li­tik 100 pro­cent ude af Eu­ro­vi­sion, selv om EBU ka­em­per en kamp.

»Jeg ser nu in­gen ri­si­ko ved, at det er så­dan. Der er jo sta­dig reg­ler, der si­ger, at det ik­ke må va­e­re pro­vo­ke­ren­de po­li­tisk, og de er nødt til at va­e­re der,« si­ger han og til­fø­jer:

»Men vi kan godt se en ten­dens til, at nog­le lan­de ger­ne vil gø­re det po­li­tisk, og det hand­ler jo om, at de ik­ke har den sam­me grand­prixtra­di­tion, som vi har. De har no­get at ka­em­pe for, for ek­sem­pel de­res fri­hed, og så ser de det som en mu­lig­hed for at bli­ve hørt i isa­er de ve­st­eu­ro­pa­ei­ske lan­de,« for­kla­rer han.

Det er an­den gang, Ukrai­ne vin­der Eu­ro­vi­sion. Før­ste gang var i 2004. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de : 26 Nem: 14, Mel­lem: 41, Sva­er: 34

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.