Kvist er Ståles kunst­tra­ek

BT - - SUPERLIGA -

NÅR FC KØ­BEN­HAVN en­de­lig får snø­ret sa­ek­ken, vil det va­e­re et af de sik­re­ste mester­ska­ber la­en­ge. I den­ne sa­e­son har de få­et den nye ge­ne­ra­tion, som Stå­le Sol­bak­ken har sam­let, til at fun­ge­re bed­re end al­le an­dre i liga­en – selv om Søn­derjy­skes pra­e­sta­tion er stør­re re­la­tivt set.

Egent­lig syn­tes jeg in­den sa­e­so­nen ik­ke, at der var vold­som stor for­skel på kva­li­te­te­ten i FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­lands trup­per. Men det har vist sig, at FC Kø­ben­havn har va­e­ret va­e­sent­lig bed­re til at slå ka­pi­tal af det po­ten­ti­a­le, som har lig­get i de en­kel­te spil­le­re.

Ja, som midtjy­der­ne har pra­este­ret, er der vel dår­ligt no­gen, der vil­le kun­ne gø­re krav på en plads i ri­va­ler­nes star­top­stil­ling.

Stå­le Sol­bak­ken har le­ve­ret va­ren i rol­len som ma­na­ger, og sven­destyk­ket be­gik han i star­ten af sa­e­so­nen. HAN HAEVDER, AT det er nye ti­der i FC Kø­ben­havn. At han nu står i spid­sen for en sa­el­gen­de klub. En klub, der i gam­le da­ge al­drig vil­le ha­ve solgt en spil­ler som Da­ni­el Amar­tey i en vin­ter­pau­se, hvor kam­pen om mester­ska­bet var ta­et.

Den kø­ber jeg ik­ke helt. Det har al­tid va­e­ret og vil al­tid va­e­re van­ske­ligt at hol­de en spil­ler i dansk fod­bold, hvis man kan sa­el­ge ham for 60 mil­li­o­ner. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det for FC Kø­ben­havn at hol­de kø­ber­ne fra dø­ren i et halvt år. De valg­te at be­hol­de Amar­tey henover over som­me­ren, selv om bud­de­ne al­le­re­de den­gang lå i fax­ma­ski­nen. Det, sy­nes jeg, var en kraf­tig mar­ke­ring af en øko­no­misk styr­ke. De vil­le til­ba­ge til tro­nen, og det er de kom­met.

Isa­er for­di Stå­le Sol­bak­ken sam­ti­dig ud­nyt­te­de den tid, man køb­te sig ved ik­ke at sa­el­ge Amar­tey. Han hen­te­de Wil­li­am Kvist hjem. En spil­ler fuld­sta­en­dig ude af form og langt fra det in­ter­na­tio­na­le ni­veau, FC Kø­ben­havn kra­e­ver. Han hav­de brug for tid til at­ter at bli­ve en mar­kant spil­ler, og den fik han, for­di Amar­tey sta­dig var i klub­ben. RE­SUL­TA­TET AF STÅ­LE Sol­bak­kens for­ud­se­en­hed blev, at et salg af en spil­ler til 60 mil­li­o­ner kro­ner i vin­ter ik­ke på­vir­ke­de kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen i FC Kø­ben­havn syn­der­ligt. Det er helt uset, at man kan gø­re det.

Den for­ud­se­en­hed skal Stå­le Sol­bak­ken ud­vi­se igen den­ne som­mer, hvor bå­de Thomas Dela­ney og Ni­co­lai Jør­gen­sen til­sy­ne­la­den­de for­svin­der.

Egent­lig sy­nes jeg, at FC Kø­ben­havn har et so­lidt hold, som og­så har kva­li­te­ten til at kla­re sig i Eu­ro­pa. De har med Erik Jo­hans­son og Zanka lan­dets klart bed­ste stop­per­duo. De­res ba­cks har lands­holds­klas­se.

De har go­de kan­ter med Benja­min Ver­bic, Kas­per Kusk og Yous­sef Tou­touh og er og­så sta­er­kt be­sat på top­pen med Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us.

Men de kom­mer til at mang­le de­res to bed­ste spil­le­re på to cen­tra­le po­si­tio­ner, og de skal er­stat­tes. På midt­ba­nen kan man spil­le med Tou­touh, men de er al­li­ge­vel nødt til at hen­te en spil­ler me­re til den cen­tra­le midt­ba­ne, og så tror jeg, de skal hen­te en 10’er ty­pe me­re ala Ni­co­lai Jør­gen­sen. Alt­så en kre­a­tiv spil­ler, som og­så kan sco­re mål. FOR MIG AT se har de tre mu­lig­he­der:

Den bil­li­ge løs­ning er at brin­ge en frem fra eg­ne ra­ek­ker, som de gjor­de med Dela­ney i sin tid og før ham Wil­li­am Kvist. De bru­ger man­ge pen­ge på de­res aka­de­mi, så det bør va­e­re en am­bi­tion.

Hvis de er klar til at bru­ge pen­ge – og det tror jeg, at de er – hed­der den en­ten ud­lan­det el­ler an­de­dam­men. For­de­len ved at hen­te spil­le­re in­den for lan­dets gra­en­ser er, at de sam­ti­dig sva­ek­ker kon­kur­ren­ter­ne. De har al­le­re­de be­nyt­tet sig af den­ne mu­lig­hed ved at hen­te Ras­mus Falk, som jo kun­ne va­e­re løs­nin­gen som of­fen­siv, ha­en­gen­de an­gri­ber. Men el­lers sy­nes jeg, at Jakob Poul­sen må va­e­re den ene­ste, der har ni­veau­et til at spil­le for FC Kø­ben­havn. De skal jo ha­ve en 8’er som kan spil­le beg­ge ve­je og ev­ne at ha­ve spil­let og spil­le­re bå­de for­an sig og bag sig, så kun­ne de lok­ke ham til Kø­ben­havn, vil­le det va­e­re en flot ma­ni­fe­sta­tion.

Al­ter­na­tivt må de ud på det nor­ske og sven­ske mar­ked og fin­de for ek­sem­pel en ny Ati­ba Hut­chin­son. DET ER DE tre stra­te­gi­er, de kan be­nyt­te sig af. Jeg for­ud­ser, at de en­der med den sid­ste.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er fun­da­men­tet sta­er­kt. Det her FC Kø­ben­havn-hold kom­mer til at do­mi­ne­re Su­per­liga­en de na­e­ste år. Selv­føl­ge­lig bli­ver de nødt til at sa­el­ge de al­ler­bed­ste. Det vil jeg godt gi­ve, Stå­le Sol­bak­ken. Men med salg føl­ger jo og­så øko­no­mi til at kø­be de go­de er­stat­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.