Fin­gre­ne va­ek fra lø­be­ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF har pla­ner om et nyt fod­bold­sta­dion uden lø­be­ba­ner mel­lem til­sku­e­re og ba­nen. Det er helt fint, me­ner det dan­ske OL-håb Sa­ra Slott Pe­ter­sen, så la­en­ge det ik­ke går ud over de nu­va­e­ren­de fa­ci­li­te­ter, som fod­bold­klub­ben de­ler med fle­re af by­ens at­le­tik­klub­ber.

Det dan­ske OL-håb ud­tryk­ker fuld for­stå­el­se for AGFs øn­ske om et sta­dion uden lø­be­ba­ner, men det må ik­ke gå ud­over at­le­tik­ken.

»Jeg kan godt se, at det er vig­tigt for dem at få et sta­dion uden lø­be­ba­ner, og det un­der jeg dem og­så. Men det vir­ker for­kert, hvis det skal gå ud over os, der bru­ger sta­dion til dag­lig. Pla­ce­rin­gen be­ty­der ex­cep­tio­nelt me­get for os, for­di der er et fa­el­les om­kring sta­dion, sko­ven, styr­ke­tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter­ne og de for­skel­li­ge hal­ler.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.