GOLF OG GLAMOUR

Thor­b­jørn Ole­sen om

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Tag til fod­bold på Chel­seas hjem­me­ba­ne Stam­ford Brid­ge, kig for­bi en af Eu­ro­pas mest eks­klu­si­ve gol­f­klub­ber og nyd en gour­met­mid­dag i cen­trum af Lon­don. Så kan du me­get vel lø­be ind i Dan­marks sto­re gol­f­håb Thor­b­jørn Ole­sen. Den 26-åri­ge nord­s­ja­el­la­en­der bra­ge­de igen­nem lyd­mu­ren, da han for tre år si­den sik­re­de sig en sjet­te­plads ved Ma­sters og gjor­de he­le ver­den op­ma­er­k­som på sit enor­me po­ten­ti­a­le. Si­den flyt­te­de han sin adres­se til den en­gel­ske ho­ved­stad, og det er her­fra, at kar­ri­e­ren i år ef­ter et par hår­de bump på vej­en for al­vor har ramt det ret­te spor.

BT mø­der ham dog i Kø­ben­havn el­ler ret­te­re - Thor­b­jørn Ole­sen mø­der BT, da han un­der et kort for­års­be­søg i Dan­mark ga­e­ster Ber­ling­s­ke Me­dia til en snak om sin egen mod­nings­pro­ces og et år, der pe­ger mod no­get stort. Et år der al­le­re­de har budt på en an­den­plads og yder­li­ge­re tre top 15-pla­ce­rin­ger. Og vig­ti­ge­re end­nu: Golf i ver­dens­klas­se.

»De sid­ste tre uger har jeg nok spil­let bed­re, end jeg har gjort i man­ge år,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen.

Han er iført en rød sport­scap, blå je­ans og en halska­e­de, der hvi­ler på OL den mør­ke Ni­ke-trø­je med ha­et­te. Et mar­kant gar­dero­be­skift fra hver­da­gens glat­te gol­f­dress og må­ske en del af for­kla­rin­gen på, at Thor­b­jørn Ole­sen sta­dig kan gem­me sig bag en vis ano­ny­mi­tet, når han for en sja­el­den gang er hjem­me i Dan­mark.

Thor­b­jørn Ole­sen er (end­nu) ik­ke et dansk navn af Laud­rup’ske, Woz­ni­a­cki’ske- og Magnus­sen’ske di­men­sio­ner. Men spørgs­må­let er, hvor la­en­ge det va­rer. For Thor­b­jørn Ole­sen er et stjer­neskud, der med sin øje­blik­ke­li­ge form står til at ly­se end­nu kla­re­re i den na­er­me­ste frem­tid. Selv si­ger han, at en del af for­kla­rin­gen på op­tu­ren skal fin­des i ba­sen i Lon­don, hvor han har bo­et i over tre år og har sam­let et team med swing­tra­e­ne­ren Hugh Marr, sin fy­si­ske tra­e­ner og en­gel­ske ma­na­ger.

»Jeg har få­et styr på det he­le uden for ba­nen. Det har gjort, at tra­e­nin­gen er ble­vet bed­re og me­re kon­cen­tre­ret. Jeg har få­et me­re tid til det he­le, og det har hjul­pet rig­tig me­get,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen, der stor­tri­ves i den en­gel­ske mil­li­onby, når han ik­ke er ude til golf­tur­ne­rin­ger ver­den over. Vil helst bo i by­en Ba­sen er den 100 m2 sto­re lej­lig­hed med egen tag­ter­ras­se i det fas­hio­nab­le Chel­sea-kvar­ter. Et styk­ke fra gol­f­ba­ner­ne i ud­kan­ten af Lon­don, hvor fle­re af gol­f­kol­le­ger­ne har slå­et sig ned i sto­re vil­la­er. Det vil Thor­b­jørn Ole­sen ik­ke. Han bru­ger by­ens mu­lig­he­der til at hol­de ho­ve­d­et skarp un­der tur­ne­rin­ger­ne. Når det bli­ver golf he­le ti­den, går jeg hur­ti­ge­re død men­talt, når jeg kom­mer ind på gol­f­ba­nen. Der­for er det godt for mig at kom­me va­ek fra det en gang imel­lem

»Jeg vil ik­ke bo ale­ne i et hus der­u­de. Det pas­ser per­fekt for mig at bo in­de i by­en og kom­me va­ek fra gol­fen. Lon­don er en fed by, og for mig som sing­le er der al­tid Ven­nen Kas­per Sch­mei­chels en­gel­ske mester­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.