PÅ FØR­STE KLAS­SE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

no­get at la­ve,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Når det bli­ver golf he­le ti­den, går jeg hur­ti­ge­re død men­talt, når jeg kom­mer ind på gol­f­ba­nen. Der­for er det godt for mig at kom­me va­ek fra det en gang imel­lem. Det kan va­e­re ved at la­ve en ak­ti­vi­tet, op­le­ve no­get el­ler va­e­re sam­men med mi­ne ven­ner, hvor man­ge af dem slet ik­ke spil­ler golf. Det er vig­tigt for mig,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen, der er stor fod­bold­fan og er­kla­e­ret til­ha­en­ger af Man­che­ster Uni­ted.

En af ven­ner­ne er den tid­li­ge­re Milan- og Chel­sea-stjer­ne An­driy Shev­chen­ko (lil­le fo­to). I si­ne bed­ste da­ge en af ver­dens bed­ste an­gri­be­re og i dag et ikon i ukrainsk fod­bold, hvor han nu er as­si­stent for lands­hol­det. Når han alt­så ik­ke spil­ler golf med Thor­b­jørn Ole­sen i de­res fa­el­les gol­f­klub Qu­e­enwood, hvor ven­ska­bet star­te­de. En De un­ge dan­ske­re på Tou­ren hø­jeks­klu­siv klub, der des­u­den pry­des af nav­ne som den tid­li­ge­re Li­ver­pool-spil­ler Ja­mie Red­k­napp og Tot­ten­hams en­gel­ske lands­holds­bom­ber Har­ry Ka­ne. For­u­den en vif­te af Lon­dons højt pro­fi­le­re­de di­rek­tø­rer og for­ret­nings­es­ser.

»Han er bidt af en gal gol­f­bold,« smi­ler Dan­marks gol­f­stjer­neskud om An­driy Shev­chen­ko (spil­ler i han­di­cap 0, red.), der spil­le­ma­es­sigt fik en skuf­fen­de kar­ri­e­re i Chel­sea, men ud­vik­le­de et godt for­hold til klub­bens rus­si­ske mil­li­ar­da­e­re­jer Ro­man Abram­ovic. Det be­ty­der i dag flit­ti­ge in­vi­ta­tio­ner til Chel­seas luk­suri­ø­se VIP-lo­ge - na­tur­lig­vis med ven­nen Thor­b­jørn Ole­sen iblandt. Mod­gang styr­ke­de Thor­b­jørn Ole­sen blan­der sig med stjer­ner­ne og er godt på vej til selv at bli­ve en af dem. Med gol­fen som mo­tor. »Om fem år vil jeg va­e­re i top 10 i ver­den og ger­ne og­så ha­ve en ma­jor­sejr. Det sy­nes jeg er re­a­li­stisk. Og så har jeg et mål om at kva­li­fi­ce­re mig til Ry­der Cup. Det er et klart mål al­le­re­de i år,« si­ger Ole­sen, der al­le­re­de i de kom­men­de må­ne­der sig­ter ef­ter sto­re re­sul­ta­ter. Se­ne­ste sejr var ef­ter­å­rets tri­umf i Al­fred Dun­hill. »Bri­tish Open har jeg gjort det godt i før, og det er en af de tur­ne­rin­ger, som lig­ger al­ler­hø­jest på min li­ste. Men al­le­re­de de na­e­ste uger kom­mer der nog­le sto­re tur­ne­rin­ger. Irish Open, ugen ef­ter i Lon­don, og så er der Me­mo­ri­al i USA. Jeg har en drøm om at vin­de en af de tre,« ly­der op­ti­mis­men, der for­u­den de se­ne­ste go­de re­sul­ta­ter bun­der i en stør­re hvi­len i sig selv som føl­ge af en stør­re ru­ti­ne ef­ter seks år på Tou­ren. Stemp­let som ka­em­pe­ta­lent er smidt va­ek, og det kan ma­er­kes på ba­nen. Om fem år vil jeg va­e­re i top 10 i ver­den og ger­ne og­så ha­ve en ma­jor­sejr. Det sy­nes jeg er re­a­li­stisk. Og så har jeg et mål om at kva­li­fi­ce­re mig til Ry­der Cup

»Man har en for­del, når man kom­mer ned på de sid­ste ni hul­ler, hvor man­ge af de nye un­ge på Tou­ren man­ge gan­ge bli­ver lidt me­re nervø­se. Men det er og­så så­dan no­get med at vi­de, man skal va­e­re tå­l­mo­dig. Jeg har va­e­ret igen­nem en mas­se dår­li­ge pe­ri­o­der i min kar­ri­e­re, og jeg ved, at de pe­ri­o­der kom­mer. Nu kan man ta­ge de pe­ri­o­der lidt me­re af­slap­pet. Jeg stres­ser ik­ke så me­get over det, som jeg gjor­de i star­ten, og jeg ved, at det ven­der. Jeg ved, jeg er god nok,« si­ger Thor­b­jørn Ole­sen, der sid­ste år røg ind i en af kar­ri­e­rens sto­re ned­t­u­re, da han måt­te la­de sig ope­re­re i hån­den og hol­de pau­se i tre må­ne­der.

En sva­er pe­ri­o­de, der er fore­vi­get med to ty­de­li­ge ar på hån­den, men og­så en tid, som end­te med at styr­ke ham. Mo­ti­va­tio­nen og sul­ten vok­se­de i ham.

»Når man spil­ler hver dag og går der­u­de, ta­en­ker man ik­ke så me­get over det, men da jeg ik­ke kun­ne spil­le, gik det op for mig, hvor me­get jeg egent­lig el­sker sporten og sav­ne­de den. Jeg fik me­re lyst til at tra­e­ne og ar­bej­de hår­de­re og nå de mål, jeg ger­ne vil op­nå.«

De mål, der i dag hed­der top 10 i ver­den, en ma­jor, Ry­der Cup og del­ta­gel­se i som­me­rens OL.

Går drøm­me­ne i op­fyl­del­se, vil al­le gen­ken­de Thor­b­jørn Ole­sen.

Ha­et­te­trø­je el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.