Spa­ni­ens Grand Prix i baks­pej­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­ENS GRAND PRIX 2016 blev lø­bet, hvor Max Ver­stap­pen un­der­stre­ge­de, at han er frem­ti­dens su­per­star. At vin­de sit før­ste grand­prix som blot 18-årig og end­da i sit de­but­løb for Red Bull, er fan­ta­stisk. Min ven Ole Scha­ck er me­ka­ni­ker hos Red Bull, og han var al­le­re­de ef­ter den før­ste tra­e­nings­dag har i Bar­ce­lo­na be­gej­stret over den un­ge hol­la­en­der.

»Han min­der ba­re så me­get om Seb,« jub­le­de Ole, med hen­vis­ning til Se­ba­sti­an Vet­tel, der i 2009 kom ind i Red Bull-tea­met di­rek­te fra Tor­oRos­so. Den den­gang 21-åri­ge ty­sker vandt ver­dens­mester­ska­bet i sin ba­re an­den sa­e­son for Red Bull og snup­pe­de og­så de na­e­ste tre VM-tit­ler i tra­ek. Me­get ty­der på, at Max Ver­stap­pen kan gø­re no­get lig­nen­de:

»Må­den han kø­rer på, må­den ha­n­ar­bej­der på, må­den han snak­ker med os i tea­met – der er na­e­sten som at op­le­ve det før­ste år med Se­ba­sti­an en gang til,« sag­de Ole til mig. VERSTAPPENS OG HANS Red Bull-mak­ker Da­ni­el Ric­ci­ar­dos pra­e­sta­tion vi­ste, hvor gif­ti­ge Red Bull kan bli­ve i de kom­men­de må­ne­der. De kø­rer som be­kendt med pra­e­cis sam­me mo­tor som Re­naults eget team, og får og­så den nye, for­sta­er­ke­de ver­sion i Ca­na­da om fi­re uger. Så vil Red Bull va­e­re en re­el trus­sel for Mer­ce­des, og det kan pa­ra­doksalt nok va­e­re pra­e­cis dét, Ni­co Ros­berg hå­ber på. For hvis Red Bull be­gyn­der at ud­for­dre Mer­ce­des, må ty­sker­ne be­gyn­de at over­ve­je team-or­drer. Ef­ter sam­men­stø­det mel­lem Ros­berg og Mer­ce­des-mak­ker Lewis Ha­milt­on i går, og med det for­spring ty­ske­ren al­le­re­de har op­byg­get, vil en di­rek­te trus­sel fra Red Bull be­ty­de, at den en­gel­ske ver­dens­me­ster må­ske vil bli­ve bedt om at bak­ke Ros­bergs ti­tel-am­bi­tio­ner op re­sten af året. FOR RE­NAULTS OG der­med Ke­vin Magnus­sen er den na­e­ste uge uhy­re vig­tig. I dag og ons­dag te­ster man nye ae­ro­dy­na­mi­ske løs­nin­ger på Circu­it de Ca­ta­lu­nya, hvor og­så den nye ver­sion af Re­nault­mo­to­ren skal af­prø­ves for før­ste gang.

Ef­ter fi­re løb uden for Eu­ro­pa og Spa­ni­ens Grand Prix, hvor der ik­ke var de sto­re nyheder på bi­len, er der ta­le om årets før­ste, sto­re up­da­te. Ni­ck Che­ster, der er an­svar­lig for Re­nault-tea­mets chas­sis­af­de­ling, for­tal­te mig her i Bar­ce­lo­na, at man hå­ber at for­bed­re bi­len med et helt se­kund fra sa­e­son­pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en i marts til fi­na­len i Abu Dha­bi i novem­ber. Et helt se­kund er me­re end et F1-team nor­malt ’fin­der’ i lø­bet af en sa­e­son, men Che­ster sag­de, det var re­a­li­stisk for Re­nault i år – sim­pelt hen for­di 2016-mo­del­len, der i høj grad er ba­se­ret på Lo­tus´ 2015-bil, sim­pelt hen har va­e­ret ’un­der­ud­vik­let’ ind­til nu. DEN NYE OG la­en­ge ven­te­de mo­tor skal og­så gi­ve et mar­kant skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Da jeg tors­dag spug­te Ke­vin om, hvor man­ge ek­stra he­ste­kra­ef­ter den har, smi­le­de han ba­re. Ef­fekt-for­ø­gel­sen fra den nye Re­nault-mo­tor er sta­dig top-secret, men jeg hø­rer, at man hå­ber på mel­lem 30 og 50 ’nye’ he­ste­kra­ef­ter. Det er en ka­em­pe for­bed­ring i en For­mel 1-ae­ra, hvor mu­lig­he­der­ne for mo­tor-ud­vik­ling er sta­er­kt be­gra­en­se­de. AL­LI­GE­VEL SKAL MAN ik­ke for­ven­te, at den nye mo­tor bli­ver ind­sat al­le­re­de i Mo­na­co om 14 da­ge: Mon­te Car­los ga­der er den ba­ne i For­mel 1-ka­len­de­ren, der stil­ler mindst krav til mo­tory­del­se, og der­for fo­re­tra­ek­ker Re­nault sand­syn­lig­vis den gam­le, gen­nem­prø­ve­de ver­sion. Den nye mo­tor får så yder­li­ge­re et par uger i prø­ve­ba­en­ken, in­den den kom­mer i brug på po­wer-ba­nen i Mon­tre­al, Ca­na­da. Da jeg tors­dag spug­te Ke­vin om, hvor man­ge ek­stra he­ste­kra­ef­ter den har, smi­le­de han ba­re. Ef­fekt­for­ø­gel­sen fra den nye Re­nault­mo­tor er sta­dig top-secret, men jeg hø­rer, at man hå­ber på mel­lem 30 og 50 ’nye’ he­ste­kra­ef­ter PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.