Dan­sker­ne vil ik­ke bru­ge pen­ge på Ale­xan­dra

Hvert år mod­ta­ger den tid­li­ge­re prin­ses­se 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i år­pen­ge

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@bt.dk

Dan­mark skal ik­ke la­en­ge­re fora­e­re mil­li­o­ner af kro­ner til gre­vin­de Ale­xan­dra. I hvert fald ik­ke, hvis det står til fler­tal­let af dan­sker­ne.

I en ny Gal­lu­pun­der­sø­gel­se sva­rer to ud af tre dan­ske­re, at de har en ne­ga­tiv el­ler over­ve­jen­de ne­ga­tiv hold­ning til, at der hvert år rul­ler et mil­li­onbe­løb ind på gre­vin­de Ale­xan­dras kon­to. Kun 6 pro­cent er po­si­tivt indstil­let over for be­lø­bet, der lig­ger på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt.

I mod­sa­et­ning til kon­ge­hu­set be­ta­ler den tid­li­ge­re prin­ses­se moms og skat af ind­ta­eg­ten, men al­li­ge­vel er util­freds­he­den blandt dan­sker­ne stor.

De stør­ste mod­stan­de­re

For gre­vin­de Ale­xan­dra har det va­e­ret umu­ligt ik­ke at be­ma­er­ke mod­stan­den, men dan­sker­nes hold­nin­ger er til­sy­ne­la­den­de ik­ke no­get, der går hen­de syn­der­ligt me­get på.

»Det var en ord­ning, der blev be­slut­tet i Fol­ke­tin­get. Det er dét, jeg vil si­ge til det. Og hvad an­går me­nings­må­lin­ger, er det så­dan, det er. Når man er en of­fent­lig per­son, er det en ba­lan­ce. Jeg har sagt til mi­ne børn, at der i ny og nae vil bli­ve skre­vet ting om fa­mi­li­en, som de ik­ke skal bli­ve ke­de af. Og hvis der er no­get, så tal med mig, far el­ler den stør­re fa­mi­lie om det,« si­ger hun til BT.

De stør­ste mod­stan­de­re af gre­vin­dens år­pen­ge fin­der man blandt va­el­ge­re, der stem­mer på Dansk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet el­ler En­heds­li­sten.

Sidst­na­evn­te parti for­søg­te i april 2016 at op­ha­e­ve år­pen­ge, men par­ti­et fik ik­ke op­bak­ning fra de an­dre par­ti­er i Fol­ke­tin­get. Prin­ser­nes al­der har be­tyd­ning Be­slut­nin­gen om, at Ale­xan­dra skal mod­ta­ge år­pen­ge, blev truf­fet i for­bin­del­se med hen­des skils­mis­se fra prins Jo­a­chim i 2005.

Be­grun­del­sen var, at hun fort­sat hav­de for­bin­del­se til det dan­ske kon­ge­hus, da hun er mor til de to prin­ser, Ni­ko­lai og Fe­lix, der den­gang var num­mer tre og fi­re i tron­føl­gen.

I dag er de to prin­ser hen­holds­vis 16 og 13 år gam­le, og de­res al­der har fak­tisk be­tyd­ning for dan­sker­nes hold­ning til gre­vin­dens år­pen­ge.

Mens 39 pro­cent af dan­sker­ne me­ner, at gre­vin­de Ale­xan­dra skal ha­ve fra­ta­get år­pen­ge­ne øje­blik­ke­ligt, me­ner hver tred­je dan­sker, at be­lø­bet skal va­e­re ua­en­dret, indtil de to prin­ser er myn­di­ge.

Kun 7 pro­cent me­ner, at gre­vin­de Ale­xan­dra skal mod­ta­ge 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i år­pen­ge re­sten af li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.