GÅR SAM­MEN MOD

BT - - NYHEDER -

RØD FLØJ par­ti­er i dansk po­li­tik. Vi vil hel­le­re snak­ke om, hvil­ken po­li­tik der skal fø­res i en an­den re­ge­ring,« si­ger Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist.

»Vi vil ha­ve hånd­te­ret kli­ma­kri­sen. Det na­e­ste res­sour­ce­pro­blem bli­ver ik­ke olie, men vand. Og så er der den glo­ba­le ulig­hed, som og­så har med flyg­tin­ge­kri­sen at gø­re. Hvis S øn­sker at sam­ar­bej­de, kan vi det, men det kra­e­ver po­li­tisk vil­je. Vi sam­ar­bej­der i for­vej­en me­get med En­heds­li­sten og er eni­ge om man­ge ting,« si­ger han.

De Ra­di­ka­le står et helt an­det sted til høj­re for S og har ef­ter­hån­den ind­set, at der na­ep­pe er ba­sis for et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med S.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har pro­vo­ke­ret bå­de De Ra­di­ka­le, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet med sin høj­re­d­rej­ning i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. I ste­det plan­la­eg­ger De Ra­di­ka­le at ar­bej­de hen over mid­ten og la­ve af­ta­ler med de bor­ger­li­ge, selv om de støt­ter So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. S ser skra­em­te ud Ra­di­ka­le kil­der ha­ef­ter sig ved, at S ser ud til at va­e­re skra­emt af op­le­vel­ser­ne i Det Sor­te Tårn i 2011 og der­for gør, li­ge­som Løk­ke gjor­de før val­get i 2015: Ra­ek­ker ud ef­ter mag­ten uden at ha­ve no­gen fa­er­dig plan.

Den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Lars Tri­er Mo­gen­sen, der har et godt kend­skab til rød blok, si­ger:

»So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lu­re­pas­ser til den helt sto­re guld­me­dal­je li­ge nu. De sat­ser på, at de kan und­la­de at frem­la­eg­ge en skat­tepo­li­tik, selv om det bli­ver et af årets sto­re slags­mål i 2016. Par­ti­er­ne til ven­stre for S kan få sa­m­ar­bej­det i rød blok til at se me­get ro­det ud. Men for det før­ste re­ge­rer Lars Løk­ke un­der det sam­me pres nu. Og for det an­det har ven­stre­fløjs­par­ti­er­ne vaen­net sig til, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne la­ver for­lig med de bor­ger­li­ge. De ved godt, de ik­ke får så me­get igen­nem. Den par­la­men­ta­ri­ske si­tu­a­tion er ka­o­tisk og­så pga. DF. Den sto­re joker er, om Met­te Fre­de­rik­sen kan sam­ar­bej­de med DF – for så aen­drer valg­ma­te­ma­tik­ken sig helt,« si­ger Lars Tri­er Mo­gen­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer ta­ger pro­ble­mer­ne i stiv arm:

»Vi vil stå for et bredt po­li­tisk sam­ar­bej­de. Vi ar­bej­der ik­ke ale­ne med de rø­de el­ler de blå par­ti­er. I nog­le si­tu­a­tio­ner vil vi la­ve po­li­tik til ven­stre, f.eks. om­kring mil­jø, mens vi har et godt sam­ar­bej­de med blå blok om ud­la­en­din­geog asyl­po­li­tik­ken,« si­ger Ni­co­lai Wam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.