Kyst­pro­jek­ter vak­ler

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK MOD­STAND prak­sis, hvor de dan­ske ky­ster har va­e­ret fre­det for nyt byg­ge­ri.

Ved ons­da­gens sam­råd var Tro­els Lund Poulsen ble­vet bedt om at frem­la­eg­ge do­ku­men­ta­tion for, at turi­ster­ne rent fak­tisk ef­ter­spør­ger de pre­sti­ge­byg­ge­ri­er, som der er lagt op til ved de dan­ske ky­ster, her­un­der spek­taku­la­e­re ba­de­lan­de.

Det sker, ef­ter at fle­re eks­per­ter i BT isa­er har kri­ti­se­ret re­ge­rin­gens ud­valg­te ba­de­lan­de for ik­ke at va­e­re no­get, som turi­ster­ne ef­ter­spør­ger. Sam­ti­dig har man ad­va­ret om, at fle­re af re­ge­rin­gens pre­sti­ge­pro­jek­ter kan en­de i kon­kur­ser og tom­me mar­kan­te byg­nin­ger ved de el­lers uspo­le­re­de ky­ster, for­di der slet ik­ke vil kom­me de 1,7 mio. ek­stra over­nat­ten­de turi­ster, som re­ge­rin­gen har kal­ku­le­ret med. Pa­rat til at aen­dre i kra­ve­ne Ved sam­rå­det for­søg­te Tro­els Lund Poulsen at ra­ek­ke hån­den ud til si­ne po­li­ti­ske kol­le­ger ved at si­ge, at han er pa­rat til aen­dre i kra­ve­ne til nye kyst­pro­jek­ter. Han vil­le ef­ter sam­rå­det ik­ke ud­dy­be, hvad aen­drin­ger­ne pra­e­cis vil­le va­e­re, og hvad de vil få af be­tyd­ning for de pro­jek­ter, der er i stø­be­ske­en – her­un­der om det be­ty­der et stop for fle­re ba­de­lan­de langs ky­sten. Vil ik­ke la­eg­ge stem­mer til Tro­els Lund sag­de i ste­det til BT:

»Jeg lyt­ter jo og­så til, hvad be­kym­rin­ger­ne er, og jeg er trods alt ik­ke helt ar­gu­ment-re­si­stent, og det er der­for, jeg sy­nes, at man kan over­ve­je at la­eg­ge et me­re na­tio­nalt ele­ment ind, så man ser på, hvor­dan det frem­mer de na­tio­na­le in­ter­es­ser,« ud­tal­te Tro­els Lund Poulsen til BT ef­ter sam­rå­det.

Det­te er dog hel­ler ik­ke nok til at over­be­vi­se De Kon­ser­va­ti­ve:

Par­tiets mil­jøord­fø­rer Met­te Abild­gaard slår fast, at hun ik­ke vil la­eg­ge stem­mer til 15 nye kyst­byg­ge­ri­er. Hun gla­e­de­de sig dog over, at mi­ni­ste­ren un­der sam­rå­det gjor­de det klart, at han var vil­lig til at se på, om der skal la­ves nye krav til pro­jek­tan­sø­ger­ne for de 15 nye kyst­byg­ge­ri­er.

»Det vi­ser, at mi­ni­ste­ren har for­stå­et vo­res bud­skab om, at der ik­ke kom­mer 15 nye kyst­pro­jek­ter med de sam­me kri­te­ri­er, der var før. Og jeg vil si­ge – selv med aen­dre­de kri­te­ri­er – kom­mer der ik­ke 15 nye pro­jek­ter.«

Kun Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti har indtil vi­de­re meldt ud, at de bak­ker op om re­ge­rin­gens øn­ske om fle­re kyst­pro­jek­ter. En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, De Ra­di­ka­le og SF har tid­li­ge­re talt imod kyst­byg­ge­ri­er. BT har af­da­ek­ket, at fle­re før­en­de for­ske­re i turis­me ik­ke me­ner, at turi­ster ef­ter­spør­ger vand­lan­de, men der­i­mod den frie kyst­na­tur. De fryg­ter, at in­ve­ste­rin­ger for 4 mia. kr. kan en­de i kon­kur­ser og halv­tom­me byg­nin­ger til ska­de for den dan­ske kyst­na­tur. Sam­ti­dig har BT af­da­ek­ket, at ho­ved­par­ten af kom­mu­ner­ne bag de ti god­kend­te kyst­pro­jek­ter ik­ke har ta­get høj­de for de øv­ri­ge for­søgs­pro­jek­ters be­søgstal, da de i for­bin­del­se med an­søg­nin­ger­ne til re­ge­rin­gen reg­ne­de på an­tal­let af for­ven­te­de turi­ster. En for­sker kal­der det ’reg­ne­gym­na­stik’ med ka­em­pe ’usik­ker­heds­fak­to­rer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.