Nye på­sat­te bran­de i ’lov­løs’ by­del

BT - - NYHEDER - GRAFIK

SVE­RI­GE om­rå­det og til­kal­de for­sta­er­k­nin­ger,« op­ly­ser ope­ra­tions­le­de­ren.

Me­re end 50 by­de­le rundt om­kring i Sve­ri­ge bli­ver be­trag­tet som sa­er­ligt ud­sat­te om­rå­der, hvor kri­mi­nel­le net­va­erk har mag­ten, og hvor lov­løs­he­den rå­der. Dis­se om­rå­der kal­des ’no-go-zo­ner’. Tid­li­ge­re i den­ne må­ned sat­te den nor­ske tv­sta­tion NRK fo­kus på de lov­lø­se om­rå­der i Sve­ri­ge. Po­li­ti­in­spek­tør Lars Alvarsjö fra po­li­ti­et i Sto­ck­holm sag­de i den for­bin­del­se til NRK:

»Der er lov­løs­hed i de­le af Sto­ck­holm-re­gio­nen nu. Si­tu­a­tio­nen er al­vor­lig. Der er nog­le om­rå­der, hvor vi ser ud til at mi­ste kon­trol­len. Po­li­ti kan al­drig ac­cep­te­re, at kri­mi­nel­le per­so­ner over­ta­ger kon­trol­len i nog­le bo­lig­om­rå­der, men det er fak­tisk så­dan, det er i nog­le om­rå­der i Sto­ck­holm.« Hånd­gra­nat mod pa­trul­je De sid­ste da­ges ha­en­del­ser er blot den se­ne­ste i en ra­ek­ke af me­get al­vor­li­ge ha­en­del­ser af den­ne art i Sve­ri­ge.

»Så sent som i for­ri­ge uge blev en po­li­ti­pa­trul­je be­skudt. Det er og­så sket, at no­gen har ka­stet en hånd­gra­nat ef­ter en pa­trul­je. Den po­li­ti­vogn, som blev ud­sat for hånd­gra­nat-an­gre­bet, var gud­ske­lov pans­ret. Hav­de den ik­ke va­e­ret det, hav­de vi haft et stort an­tal dø­de po­li­ti­folk i vog­nen,« for­tal­te Lars Alvarsjö til NRK.

Der er in­gen an­hold­te ef­ter søn­da­gens epi­so­de. Nor­rköping

SVE­RI­GE

KØ­BEN­HAVN STO­CK­HOLM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.