Løk­kes lil­le sko-bom­mert

BT - - NYHEDER -

FOR­KERT FODTØJ Lars Løk­ke Ras­mus­sen hø­re til­sva­ren­de me­get for sit valg af fodtøj.

Un­der sit be­søg i Det Hvi­de Hus i USA i sid­ste uge, som han el­lers har hø­stet stor ros for, be­gik han til slut en min­dre sko-brø­ler, da han gik en tur med den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma i et par sko så nye, at han end­nu ik­ke hav­de få­et det, der lig­ne­de et pris­ma­er­ke, af så­len. Vit­ti­ge for­slag Det var en år­vå­gen po­li­tisk repor­ter fra den sven­ske avis Expres­sen, Ni­ck­las Svens­son, som gjor­de op­da­gel­sen og lag­de bil­le­det på Twit­ter, hvor­ef­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen vi­ste over­skud og straks repli­ce­re­de, at han hav­de få­et en an­dens sti­kord op un­der fo­den.

An­dre fo­re­slog vit­tigt, at kli­s­ter­ma­er­ket nok skul­le hja­el­pe den dan­ske stats­mi­ni­ster til at ken­de for­skel på høj­re og ven­stre. Li­ge lov­lig nus­se­de Det er blot en lil­le må­ned si­den, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens sko og­så blev gen­stand for debat, da stats­mi­ni­ste­ren traf Ba­ra­ck Oba­ma i et par sko, der i man­ges op­tik var li­ge lov­lig nus­se­de til et stats­mands­mø­de.

»Mon ik­ke at han li­ge har gå­et i grus... Hvis han nu hav­de købt nye sko, vil­le he­le Dan­mark jo gå amok,« som en kvin­de tørt kon­sta­te­re­de på Fa­ce­book.

Løk­ke for­kla­re­de ef­ter­føl­gen­de sit valg af sko i TV2-pro­gram­met Nat­hol­det så­le­des:

»Ken­der du ik­ke det, at man ba­re har et par sko, som man ba­re har det godt i?«, hvor han og­så til­fø­je­de, at det fak­tisk var nøj­ag­tig de sam­me sko, som han har få­et kri­tik for at kø­be for dy­re. Fak­tum Sko­hi­sto­ri­er­ne­er dog, at kla­e­ber­sko­hi­sto­ri­er­ne sig til Løk­ke - vi har kla­e­ber sam­let sig et til par Løk­ke­af - vi dem har på sam­let den­ne et si­de.par af dem på den­ne si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.