’ ’

BT - - DEBAT -

IDEELT SET BUR­DE HVIS DU INVITERER

Ideelt set bur­de det ik­ke va­e­re nød­ven­digt at lov­gi­ve om den slags

det ik­ke va­e­re nød­ven­digt at for­kla­re el­ler lov­gi­ve om den slags. Men det er en ty­pisk li­be­ral dyd at la­de be­ho­vet for kultur og dan­nel­se svin­de bort. Det er for ek­sem­pel symp­to­ma­tisk for USA, at der er skil­te al­le veg­ne, der skal ret­vi­se din gø­ren og la­den. På en di­ner be­ma­er­ke­de jeg for et par år si­den et skilt over toilet­tet, hvor der stod, at an­sat­te skul­le va­ske ha­en­der, ef­ter de hav­de va­e­ret på toilet­tet. Jeg hav­de el­lers set det som en selv­føl­ge, at hen­de, der ser­ve­re­de pan­de­ka­ger for mig, hu­ske­de at va­ske ha­en­der.

mig på mid­dag, star­ter du jo hel­ler ik­ke med at slå på glas­set for at gø­re op­ma­er­k­som på, at jeg ik­ke må an­ta­en­de åben ild i lo­ka­let el­ler ra­ge på din ko­ne. Så bli­ver det en ma­er­ke­lig af­ten. Den slags bur­de va­e­re ind­lej­ret i kul­tu­ren, men er det ef­ter­hån­den desva­er­re ik­ke al­tid. Det vi­ser ma­eng­der­ne af af­fald på Islands Bryg­ge ek­sem­pel­vis. Det er et tegn på et kul­tu­relt skred. Og så må man lov­gi­ve mod det. For hvor kul­tu­ren går ud, må ju­ra­en gå ind.

ae­r­ger­lig ten­dens til at tro, at me­re lov­giv­ning og hø­je­re straf­fe er vej­en til at lø­se al­le pro­ble­mer. Det skal nok vir­ke at straf­fe hårdt og for ek­sem­pel gø­re som i Sin­ga­po­re, hvor det er helt ulov­ligt at tyg­ge tyg­ge­gum­mi. Det er ba­re ik­ke en ud­vik­ling, jeg øn­sker mig. Vi skal ik­ke til at ind­fø­re enor­me straf­fe for at få folk til at hol­de op med at smi­de af­fald. Der må va­e­re an­dre må­der at lø­se pro­ble­met på. Vi skal ta­ge de­bat­ten om det og gø­re det klart, at man ba­re ik­ke op­fø­rer sig så respekt­løst over­for an­dre. Man­ge ste­der i Dan­mark svi­ner folk ik­ke. Det er ik­ke på grund af bø­der, men for­di de ta­ger an­svar for de om­rå­der, de fa­er­des i.

VI HAR EN

som en ret be­skidt stor­by, så an­dre lan­de kan godt fin­de ud af det. Det må hand­le om, at vi nog­le ste­der i Dan­mark er kom­met til et punkt, hvor vi kun ta­en­ker på os selv uden at ta­ge an­svar for, hvil­ken ef­fekt vi har på men­ne­sker om­kring os. Vi kun­ne bru­ge mil­li­ar­der på at ha­ve et af­faldspo­li­ti, der gik rundt og holdt øje med folk, men den slags vil­le va­e­re at bla­e­se pro­ble­met ud af pro­por­tio­ner.

KØ­BEN­HAVN ER KENDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.