Skål og in­gen fare på fa­er­de

BT - - DEBAT -

Ta­enk, hvis du skul­le hol­de en ta­le for sel­ve­ste va­ert­spar­ret Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma og det hal­ve diplo­ma­ti i et fest­telt for­an Det Hvi­de Hus for snur­ren­de tv-ka­me­ra­er? Halv­fug­ti­ge hånd­fla­der, et par vel­pla­ce­re­de øh’er un­der­vejs og ’hvor er mit ma­nuskript’. Men Lars Løk­ke Ras­mus­sen var ty­de­lig­vis på hjem­me­ba­ne, da han i fre­dags på de nor­di­ske statsover­ho­ve­ders veg­ne holdt skå­l­ta­len for det ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­par i Was­hin­g­ton D.C. Et par glas til mid­da­gen, en vis ru­ti­ne og en men­tal te­le­promp­ter af en vel­lyk­ket ta­leskri­ver gør det ulig me­get let­te­re at le­ve­re va­ren.

PA­NE­LET Lars Løk­ke gik viralt og ha­e­ve­de gi­vet­vis sin po­pu­la­ri­tets­kur­ve be­trag­te­ligt på en sød, sjov og ufar­lig skå­l­ta­le

FOR DET ER jo først og frem­mest det, en top­po­li­ti­ker gør: Per­for­mer. Til­sat lidt Lukas Gra­ham, ame­ri­kansk sku­e­spil­ler-na­medrop­ping med skan­di­na­vi­ske aner og ny nor­disk cu­i­si­ne holdt op mod op­skrif­ten på en La­me Duck til lej­lig­he­den, som med en stikpil­le og et smil un­der­stre­ge­de den ame­ri­kan­ske pra­esi­dents rol­le, der tra­di­tio­nelt mod af­slut­nin­gen af re­ge­rings­pe­ri­o­den er helt og al­de­les hand­ling­s­lam­met i po­li­tisk for­stand. Ba­ra­ck Oba­ma har ik­ke me­get me­re end skå­l­ta­ler­ne til­ba­ge, men dem har han og­så va­e­ret ek­stremt dyg­tig til he­le vej­en, og grundsa­et­nin­gen i dem al­le re­fe­re­re­de Lars Løk­ke da og­så til un­der­vejs i sin: ’YES WE CAN’ er vel­sag­tens en af ny­e­re tids stør­ste og enk­le­ste po­li­ti­ske slo­gans, der brag­te Ba­ra­ck Oba­ma ind i Det Hvi­de Hus. Den slags, en­hver rå­d­gi­ver og ta­leskri­ver vil gi­ve høj­re skri­vearm for at ram­me i pro­ces­sen mod me­ri­te­ren­de valgsej­re. Så selv­føl­ge­lig tog Lars Løk­ke og­så slo­ga­net i sin mund i en slags genop­rejs­ning på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, hvor han igen­nem så man­ge år har lidt un­der det søv­ni­ge, klum­re­de og re­sul­tat­lø­se ima­ge, han som re­ge­rings­le­der le­ve­re­de un­der kli­ma­kon­fe­ren­cen COP15 i Kø­ben­havn helt til­ba­ge i 2009. FOR­SKEL­LEN PÅ AT bli­ve ta­get med pa­ra­der­ne ne­de, uden ma­nuskript i en sen nat­te­ti­me i et mes­se­cen­ter i ud­kan­ten af Kø­ben­havn, og at kun­ne per­for­me et ind­la­ert og højt be­lagt styk­ke ma­nuskript li­ge ef­ter bo­gen. O.k., ik­ke li­ge­frem et re­to­risk en­gelsk-stu­die, men ni­veau­er Kurt Las­sen, Kan whi­ste­blower-ord­nin­ger va­e­re med til at styr­ke de of­fent­li­ge an­sat­tes yt­rings­fri­hed?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.