Ta­er­ke­re og skar­pe­re

BT - - NYHEDER -

Vi be­ma­er­ker og­så, at den tra­di­tio­nel­le hard­disk helt har for­ladt sce­nen, når vi ta­ler tyn­de com­pu­te­re, og snart er den vel hi­sto­rie i det he­le ta­get. Det skyl­des, at de hurtige og plads­be­spa­ren­de elek­tro­ni­ske ”di­ske”, SSD’er­ne, er ble­vet bil­li­ge­re. Der­for får de hø­je­re ka­pa­ci­tet, selv­om et mak­si­mum på 256 GB ik­ke li­ge­frem er im­po­ne­ren­de. Men det går i den rig­ti­ge ret­ning. Der kan va­e­re stor in­di­vi­du­el for­skel på pc’er – det er jo der­for, du skal la­e­se tests, før du kø­ber – men ge­ne­relt er ha­stig­he­den hø­je­re, jo dy­re­re com­pu­te­ren er. I stor­te­sten i Da­ta­tid Te­chLi­fe nr. 1 ko­ste­de pc’er­ne i gen­nem­snit 9610 kro­ner og hav­de en PC Mark Pro-testva­er­di på 4893. Win­dows-pc’er­ne i det­te num­mer er lidt lang­som­me­re – te­sten vi­ser 4592 – men de ko­ster og­så no­get min­dre i gen­nem­snit, nem­lig 7407 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.