Mary vil aen­dre spil­le­reg­ler­ne

BT - - NYHEDER -

RET­TIG­HE­DER Kvin­ders ret­tig­he­der skal hø­je­re op på dags­or­den, og ver­den skal op i gear, når det hand­ler om at sik­re li­ge ret­tig­he­der for ma­end og kvin­der. Så­dan var bud­ska­bet fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), som var med til at åb­ne en in­ter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om kvin­ders ret­tig­he­der, som de na­e­ste da­ge fin­der sted i Kø­ben­havn.

»Nog­le si­ger, at va­ekst og frem­gang er den bed­ste må­de at sik­re li­ge mu­lig­he­der for ma­end og kvin­der. Jeg tror, det er den an­den vej rundt. Jeg tror, at li­ge mu­lig­he­der mel­lem køn­ne­ne ska­ber en vej mod va­ekst og vel­stand,« si­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V).

Før stats­mi­ni­ste­ren gik på ta­ler­sto­len, hav­de pu­bli­kum for­nø­jel­sen af blandt an­dre kron­prin­ses­se Mary, som hav­de bud­ska­bet om, at det ik­ke hand­ler om kvin­ders ret­tig­he­der, men men­ne­ske­lig­hed.

»En kon­fe­ren­ce med mis­sion om at aen­dre spil­le­reg­ler­ne for pi­ger og kvin­der, som i vir­ke­lig­he­den er en for­del for os al­le,« si­ger hun.

Over 5500 kvin­der og ma­end fra 168 lan­de er sam­let i Kø­ben­havn til den in­ter­na­tio­na­le kon­fe­ren­ce om kvin­ders ret­tig­he­der, sund­hed og vil­kår.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Wo­men De­li­ver er ar­ran­gør, og kon­fe­ren­cen er den stør­ste af sin slags de se­ne­ste ti år.

Po­li­ti­ke­re, topem­beds­ma­end, for­ske­re og ak­ti­vi­ster skal in­spi­re­re hin­an­den til kon­kre­te løsninger. Fra Dan­mark del­ta­ger blandt an­dre stats­mi­ni­ste­ren, kron­prin­ses­se Mary og fle­re mi­ni­stre.

Wo­men De­li­ver pe­ger på en ra­ek­ke om­rå­der, hvor kvin­der og ma­end ik­ke er li­ge­stil­let, og hvor kvin­der er un­der­re­pra­e­sen­te­re­de. Ek­sem­pel­vis er to ud af tre voks­ne anal­fa­be­ter kvin­der.

Hver fem­te af ver­dens par­la­ments­med­lem­mer er en kvin­de, mens en ud af 12 le­de­re er en kvin­de.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.