Guld­fest på brem­sen

FC Kø­ben­havn er dansk me­ster. Men guld­fe­sten er først li­ge gå­et i gang

BT - - SUPER LIGA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Der fin­des vil­de fe­ster med eu­fori­ske men­ne­sker, tårn­højt hu­mør og Whit­ney Hou­stons ’I Wan­na Dan­ce With So­me­bo­dy’ på an­la­eg­get. De fe­ster, man helst ik­ke vil hjem fra. Og så fin­des der de lidt me­re af­da­em­pe­de af slagsen. Dem, hvor man må­ske snup­per en øl el­ler to, et par go­de grin og en snak i hjør­net.

FC Kø­ben­havns mester­skabs­fest i af­tes, der be­gynd­te i Te­lia Par­ken på Øster­bro og si­den fort­sat­te i det in­dre Kø­ben­havn, var en af de sidst­na­evn­te. Jo, smi­le­ne var bre­de og gla­e­den stor, men der var ik­ke eu­fori om­kring FCK-spil­ler­ne, ef­ter gul­det var sik­ret ma­te­ma­tisk, tre run­der in­den Su­per­liga­en bli­ver lagt i seng.

»Vi bur­de må­ske va­e­re helt op­pe at kø­re, og det skal vi nok og­så kom­me. Men jeg sy­nes et el­ler an­det sted og­så, det er lidt am­bi­va­lent. Det har va­e­ret et mål i så lang tid, og så bli­ver der fløjtet – og plud­se­lig er du dér. Det er lidt en sjov fø­lel­se, men jeg er sik­ker på, at som adre­na­li­nen la­eg­ger sig, og ho­ve­d­et kom­mer på plads, går det op for os, og så bli­ver det lidt sen­ti­men­talt,« sag­de an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, ef­ter klub­bens 11. mester­skab – og det før­ste si­den 2013 – var en re­a­li­tet.

Kø­ben­hav­ner­ne fik lov at fejre gul­det på hjem­me­ba­ne, men selv om de ef­ter ølsprøjt, ae­res­run­der og dans med fan­se­ne tog vi­de­re for at fejre det ny­vund­ne guld, er det li­ge så me­get gla­e­den over at ha­ve ind­fri­et kra­ve­ne og for­vent­nin­ger­ne, der fyl­der i klub­ben, der nu kan kal­de sig vin­der af ’The Double’.

»Man skal ik­ke un­der­vur­de­re den gla­e­de, der er ved at ind­fri for­vent­nin­ger­ne, når der er så stort pres på. Bå­de det pres, der kom­mer ude­fra og og­så fra os selv. Vi er det ene­ste hold i Dan­mark, der går ud og si­ger, at vi bli­ver dan­ske me­stre. Det er ik­ke gra­tis, og det har det hel­ler ik­ke va­e­ret de se­ne­ste to år,« lød det fra Dela­ney, der fik op­bak­ning fra midt­ba­ne­kol­le­ga­en Wil­li­am Kvist.

»Det er ik­ke en let­tel­sens gla­e­de. Jeg har prø­vet at va­e­re let­tet over at kom­me igen­nem ting. De se­ne­ste to må­ne­der har vi vist, at det her ik­ke har no­get med let­tel­se at gø­re, men at der er en enorm gla­e­de. Der er tre kam­pe til­ba­ge, så det er ik­ke på en spids det he­le, men vi har haft en langstrakt gla­e­de. Det er ik­ke eu­fori, men der er en dyb­følt gla­e­de, og det er en fan­ta­stisk for­nem­mel­se. Når man ar­bej­der hårdt for no­get, er det skønt at se re­sul­ta­tet af det,« sag­de Kvist. ’Det sma­ger godt’ FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken blev hyl­det som en an­den af­g­ud af FCK­fan­se­ne bå­de un­der og ef­ter den 2-0-sejr over FC Nord­s­ja­el­land, der en­de­gyl­digt sik­re­de gul­det, men ef­ter sej­ren og DM-tit­len var hjem­me, var Sol­bak­ken al­le­re­de i fa­erd med at se fremad.

»Mester­ska­bet sma­ger godt. Det gør det al­tid. Men jeg er nok lidt ir­ri­te­ren­de for folk om­kring mig, for jeg er nok al­le­re­de lidt i gang med na­e­ste sa­e­son. Jeg har jo en an­den rol­le nu i for­hold til tid­li­ge­re. Men den dag, jeg for­la­der det her, ser det me­get bed­re ud, end det gjor­de sidst,« fast­slår Stå­le Sol­bak­ken.

Vi bur­de må­ske va­e­re helt op­pe at kø­re, og det skal vi nok og­så kom­me. Men jeg sy­nes et el­ler an­det sted og­så, det er lidt am­bi­va­lent Tho­mas Dela­ney

»Det er vig­tigt, men jeg er så til­pas me­get klub­mand, at jeg ik­ke er op­ta­get af mig selv. Det var jeg må­ske de før­ste sa­e­so­ner, hvor jeg måt­te vin­de for at be­hol­de mit job, men nu er jeg mest af alt glad på spil­ler­nes og de an­dre me­d­ar­bej­de­res veg­ne,« fort­sat­te guld­tra­e­ne­ren.

FC Kø­ben­havn fejrer for al­vor mester­ska­bet 29. maj ef­ter Su­per­liga­ens sid­ste spil­ler­un­de.

Wil­li­am Kvist og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen (stort fo­to) har prø­vet det fle­re gan­ge tid­li­ge­re, men for man­ge af FC Kø­ben­havn­spil­ler­ne var det før­ste gang, det dan­ske mester­skab blev vun­det. FO­TO: LARS MØL­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.