Or­de­nen er genop­ret­tet

BT - - SUPER LIGA -

HI­STO­RI­EN OM FODBOLDÅRET 2015/16 bli­ver hi­sto­ri­en om Lei­ce­ster. Om in­gen­tings­klub­ben, der vandt al­ting og trod­se­de al­le de mar­keds­kra­ef­ter, der er ble­vet en li­ge så sta­erk kraft som al­le de pa­ra­me­tre, som el­lers har de­res me­get me­re na­tur­li­ge plads i spil­let: det tek­ni­ske, det tak­ti­ske, det men­tale.

Lei­ce­ster vandt mod al­le pen­ge­lo­gik­ker, og jeg tror, man skal ha­ve va­e­ret til­ha­en­ger af Tot­ten­ham for ik­ke at ha­ve fulgt fa­sci­ne­ret med. I en tid, hvor vi sa­e­son ef­ter sa­e­son ser de sam­me 8-10 klub­ber va­e­re størst på bå­de pen­ge og re­sul­ta­ter, er det som at få luk­ket frisk luft ind i sove­va­e­rel­set med Lei­ce­ster. MEN DET HER skul­le slet ik­ke hand­le om Lei­ce­ster.

Det skul­le hand­le om alt det, der sta­dig er, som den øko­no­mi­ske or­den har sagt, at det skal va­e­re: PSGs mester­skab i Frank­rig, Ju­ven­tus’ i Ita­li­en, Bar­ce­lo­nas i Spa­ni­en og Bay­erns i Tys­kland. Og og­så i Dan­mark er or­de­nen genop­ret­tet med FC Kø­ben­havns dan­ske mester­skab. FCK er størst og ri­gest i Dan­mark, og nu er man og­så ef­ter sva­e­re år me­ster igen.

Det­te var FCKs 15. ti­tel på 15 år. Det er tal, der forta­el­ler om en stor­klub, Dan­marks ene­ste. Der er FCK, og så er der de an­dre.

Og så­dan har det for så vidt og­så va­e­ret i de se­ne­st fem sa­e­so­ner, selv om kø­ben­hav­ner­ne kun har vun­det to tit­ler. Det er sta­dig FCK, al­le må­ler sig imod – hvis de da over­ho­ve­det tør for­mu­le­re en målsa­et­ning, der hand­ler om at vin­de. Det hø­rer vi så­dan set kun fra FC Midtjyl­land. DET­TE MESTER­SKAB ER vun­det vildt over­be­vi­sen­de, og det hav­de Stå­le Sol­bak­ken brug for ef­ter nu på fem og et halvt trans­fer­vin­due at ha­ve til­ført he­le 26 nye spil­le­re til klub­ben. Det er en re­gu­la­er ud­rens­ning af det, han over­tog i som­me­ren 2013, og re­sul­ta­tet lod ven­te la­en­ge­re på sig, end jeg hav­de for­ven­tet.

Og det hand­ler selv­føl­ge­lig om, at der og­så blev skudt for­bi på vej­en mod gul­det. Ta­enk på de sum­mer, der blev in­ve­ste­ret i nav­ne som Ste­ve De Rid­der, Fran­co Mus­sis og An­dreas Cor­ne­li­us.

Men ik­ke mindst op til og i den­ne sa­e­son ram­te FCK trans­fer­ma­es­sigt spil­le­re, der har flyt­tet klub­ben mar­kant i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne og mar­kant i for­hold til at ven­de til­ba­ge til det sted, man var, se­ne­st Sol­bak­ken var i klub­ben. San­tan­der, Kusk, Ver­bic og Jo­hans­son er de go­de ek­semp­ler. JEG TROR IK­KE, jeg hu­sker at ha­ve va­e­ret med til at skri­ve om en ny dansk me­ster i fod­bold, uden at vi har kred­set rundt om klas­si­ske spørgs­mål om, hvem der skal kun­ne ud­for­dre den­ne me­ster, hvor sta­erk meste­ren er i et hi­sto­risk perspektiv, og om meste­ren kan kla­re sig i Eu­ro­pa. Skal vi ta­ge dem et ad gan­gen.

1) FC Midtjyl­land er sta­dig det bed­ste bud på kon­kur­ren­ce til FCK, men Midtjyl­land er ud­for­dret af, at man dår­ligt nok be­va­e­ger sig fremad li­ge nu, og det gør FCK. Mu­lig­he­den for at føl­ge med lig­ger i, at FCK for­ment­lig kom­mer til at sa­el­ge Ni­co­laj Jør­gen­sen og Tho­mas Dela­ney. Uan­set hvad det får FCK til at gø­re på trans­fer­mar­ke­det, bli­ver det sva­ert ik­ke umid­del­bart at bli­ve lidt sva­ek­ket, hvis det sker.

2) Det­te er et godt mester­hold – og ja, Sol­bak­ken, I spil­ler og­så ret godt på de bed­ste da­ge. Men det er ik­ke me­get bed­re end FCM for et år si­den, og vi er og­så i la­get un­der iko­ni­ske mester­hold som Brønd­by i 1998, FCK i 2011 og AaB i 1999. Sy­nes jeg.

3) Men – og det bli­ver så sva­ret på det sid­ste spørgs­mål og ud­gangs­replik­ken – det er en in­dis­kuta­belt god ting, at FCK ef­ter som­mer­fe­ri­en er Dan­marks re­pra­e­sen­tant i Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen. In­gen er så me­get som i na­er­he­den af at ha­ve bed­re for­ud­sa­et­nin­ger for at gø­re det godt her. BENJAMIN MUNK LUND, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.