Tro på Eur

BT - - SUPER LIGA -

Han kom på ba­nen ef­ter nøj­ag­tig én ti­mes spil, da Es­b­jerg før­te 2-0 og blot 10 mi­nut­ter se­ne­re hav­de han med si­ne før­ste fuld­tra­ef­fe­re si­den ok­to­ber i fjor ud­lig­net til 2-2.

Set fra si­de­linj­en kun­ne det se ud til, at han ved før­ste scor­ing be­fandt sig i of­f­si­depo­si­tion, mens han ved det an­det tog hån­den til hja­elp med at få bol­den bug­se­ret det sid­ste styk­ke over må­l­linj­en.

»Jeg ved ik­ke, om jeg gjor­de no­get galt i si­tu­a­tio­ner­ne. Men fak­ta er at dom­me­ren døm­te mål. Det er jeg na­tur­lig­vis glad for,« sag­de Te­emu Puk­ki.

Stil­lin­gen var uaf­gjort frem til sid­ste mi­nut af den or­di­na­e­re spil­le­tid, hvor Brønd­by-ba­ck­en Jo­han Lars­son slog til med sej­rs­må­let til 3-2 på et vel­ti­met ho­ved­stød.

»Jeg har nu sco­ret seks mål for Brønd­by, men der er in­gen tvivl om, at det­te var det vig­tig­ste,« sag­de Jo­han TIRS­DAG 17. MAJ 2016 Lars­son med et stort smil.

Brønd­by-tra­e­ner Auri Sk­ar­ba­li­us hav­de det na­tur­lig­vis fint med de tre po­int.

»Jeg har he­le ti­den tro­et på, at vi kun­ne vin­de me­dal­jer. Men nu er min tro ble­vet end­nu stør­re. Vi spil­ler ik­ke ret godt i før­ste halv­leg. I pau­sen sag­de jeg til spil­ler­ne, at de skul­le vi­se vin­der­vil­je. Det lyk­ke­des. Ople­vel­sen mod Es­b­jerg skal vi ta­ge med os. For selv når det ser mest sort ud, er der en vej ud af pro­ble­mer­ne. Det var kam­pen mod Es­b­jerg et godt ek­sem­pel på,« sag­de Auri Sk­ar­ba­li­us. Der er in­gen tvivl om, at det­te var det vig­tig­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.