FCK er me­re end ba­re ri­gest

BT - - SUPER LIGA -

TILAD MIG AT be­gyn­de hos Brønd­by i dag. Det skal nok kom­me til at hand­le om FCK’s me­stre. Men den­gang til­ba­ge i 90’er­ne, da jeg selv var en del af Su­per­liga­en som spil­ler i Silkeborg, var Brønd­by det helt do­mi­ne­ren­de mand­skab. Det, der ken­de­teg­ne­de Brønd­by den­gang, var Eb­be Sko­v­da­hls me­get kla­re fi­lo­so­fi om, at man pres­se­de mod­stan­der­ne højt op­pe på ba­nen og in­si­ste­re­de på at va­e­re to­talt do­mi­ne­ren­de. Man dra­eb­te kam­pe­ne, til­lod ik­ke mod­stan­de­ren at kom­me til no­get som helst. Og nå ja, så hav­de man de bed­ste spil­le­re og hen­te­de de bed­ste spil­le­re.

Men det hand­le­de ik­ke kun om det sid­ste. Det hand­le­de ik­ke kun om øko­no­mi. Det hand­le­de og­så om stil og kon­ti­nu­i­tet.

Det er ik­ke så for­skel­ligt fra det, vi har set, FCK har gjort de se­ne­ste 15 år.

Roy Hod­g­son sat­te sti­len og hen­te­de det vig­ti­ge mester­skab i 2001, og her­ef­ter skal man ik­ke un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen af, at man hen­ter Hans Ba­cke til som tra­e­ner. Han hav­de gjort AaB til me­stre i 1999, va­e­ret i Østrig og kom til­ba­ge og sat­te for al­vor skik på den stil og ba­sis, man si­den har for­fulgt i et 4-4-2-sy­stem. JA, FCK HAR i pe­ri­o­den og­så va­e­ret den øko­no­misk sta­er­ke­ste klub, og ja, pen­ge be­ty­der no­get, men det be­ty­der og­så no­get at vi­de, hvad man vil, at hol­de fast og at va­e­re tro mod sit kon­cept. Det sy­nes jeg, at FCK de sid­ste 15 år har va­e­ret me­get dyg­ti­ge til.

Det var Hans Ba­ck­es ba­sis, som Stå­le Sol­bak­ken i før­ste om­gang i klub­ben over­tog og byg­ge­de vi­de­re på. Jeg blev tra­e­net af Sol­bak­ken i Ham Kam, in­den han tog til FCK, og Stå­le er Stå­le. Han har en op­dra­gel­se i norsk fod­bold med den le­gen­da­ri­ske land­stra­e­ner Egil Dril­lo Ol­sen, hvor man ved, hvor vig­tig or­ga­ni­sa­tion og et godt for­svar er. Det of­rer man tid og ener­gi på, og det tog Sol­bak­ken med sig ind i job­bet som tra­e­ner og til­før­te det no­get af det, han hav­de op­le­vet som spil­ler på kon­ti­nen­tet, og som egent­lig og­så flug­ter med den spil­ler­ty­pe han selv er, nem­lig no­get sø­gen ef­ter at byg­ge det of­fen­sivt af­gø­ren­de oven på den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion. Stå­le Sol­bak­ken – og der­med FCK – er or­ga­ni­sa­tion, struk­tur og for­svars­fod­bold til­sat spil­le­re med ek­stra­or­di­na­e­re kva­li­te­ter STÅ­LE SOL­BAK­KEN – og der­med FCK – er or­ga­ni­sa­tion, struk­tur og for­svars­fod­bold til­sat spil­le­re med ek­stra­or­di­na­e­re kva­li­te­ter, som kan stå på skul­dre­ne af den­ne or­ga­ni­sa­tion. Det ud­vik­le­de Sol­bak­ken i sin før­ste pe­ri­o­de i FCK, sam­ti­dig med, at han han ska­er­pe­de den ånd og kultur, som klub­ben i dag i høj grad le­ver på. Det at va­e­re loy­al mod kon­cep­tet og klub­ben, ved jeg, at han be­to­ner og sa­et­ter me­get højt. De ting kom FCK må­ske til at af­vi­ge fra – for før­ste gang i me­re end 10 år – da man i 2011 skul­le fin­de en af­lø­ser for Sol­bak­ken og hen­te­de Ro­land Nils­son, og man tro­e­de må­ske for me­get på sig selv som klub, da man men­te, at Car­sten V. Jen­sen var løs­nin­gen på at fin­de til­ba­ge. Ariël Ja­cobs fik og­så ka­rak­ter af ik­ke at va­e­re ramt rent på FCK-kor­net, men klub­ben var hur­tig til at re­a­ge­re og til at hen­te Stå­le Sol­bak­ken til­ba­ge, da den mu­lig­hed bød sig. Han kom til­ba­ge med så me­get tro på sig selv, at han ba­re dik­te­re­de klub­ben til­ba­ge i hans ret­ning og be­gynd­te at hen­te spil­le­re til det kon­cept, som i sin grundsub­stans var det, der var ble­vet skabt for 15 år si­den, og det har han så vi­de­re­ud­vik­let med fle­re so­li­ster i dag. I MOD­SA­ET­NING TIL ek­sem­pel­vis Brønd­by, som FCK de se­ne­ste 10 år har di­stan­ce­ret, er det sja­el­dent, at FCK ram­mer så me­get uden­for, når man skal hen­te spil­le­re. Det hand­ler om, at Brønd­by har haft sva­ert ved at fin­de den stil og det kon­cept, man skal kø­be til: Og man ram­mer alt­så nem­me­re for­bi, når man ik­ke ved, hvad man skal ram­me. Der har FCK haft den sto­re for­del, at de har va­e­ret fuld­sta­en­dig af­kla­ret med, hvad de vil ram­me. De har ik­ke ramt hver gang, men der har va­e­ret no­get at sig­te ef­ter, og så får man nem­me­re va­lu­ta for si­ne pen­ge. Der­for er FCK magt­fak­to­ren i dansk fod­bold i dag. Der­for vandt man i af­tes klub­bens 11. mester­skab, og man står på et godt fun­da­ment for at kla­re sig eu­ro­pa­ei­sk og i det he­le ta­get gå sta­er­ke sa­e­so­ner i mø­de. PE­TER SØ­REN­SEN, BTs FODBOLDEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.