Es­b­jerg-tra­e­ner: Giv mig ar­bejds­ro

BT - - SUPER LIGA -

TUR­BU­LENS Det var en fø­lel­ses­ma­es­sigt hårdt be­rørt Es­b­jerg-tra­e­ner, der mød­te pres­sen ef­ter hans trop­per hav­de tabt Su­per­liga-hjem­me­kam­pen mod Brønd­by 2-3. »Giv mig nu ar­bejds­ro,« sag­de Jo­nas Dal og kom­men­te­re­de en ar­ti­kel i dag­bla­det Jy­ske Vest­ky­stens søn­dags­ud­ga­ve, hvor han var ble­vet be­skre­vet som den fod­bold­tra­e­ner i Es­b­jerg fB, der de se­ne­ste 15 år står no­te­ret for det dår­lig­ste po­int­gen­nem­snit pr. kamp.

»Sa­gen skuf­fer mig. Jeg kom til klub­ben i slut­nin­gen af ef­ter­års­sa­e­so­nen, og al­le­re­de nu dis­ku­te­rer man min po­si­tion. Det sy­nes jeg er me­get tid­ligt. Jeg sy­nes, at man i de­bat­ten und­la­der at na­ev­ne, at vi har va­e­ret ramt hårdt af fra­fald i form af så­vel ska­der som syg­dom, og at jeg har gi­vet fem un­ge spil­le­re de­but,« sag­de Jo­nas Dal med lav­ma­elt stem­me­fø­ring. Over­for pres­sens ud­send­te for­tal­te Jo­nas Dal, at man ef­ter sid­ste spil­ler­un­des ne­der­lag på 1-5 mod AGF hav­de et in­ter­nt mø­de.

»Det var kon­struk­tivt,« sag­de Jo­nas Dal, der af­vi­ste kulis­sesnak om, at et par af spil­ler­ne i Es­b­jergs første­hold­strup me­ner, at hans tra­e­nings­me­to­der er dis­kuta­ba­le.

»Her var der in­gen, der stil­le­de spørgs­måls­tegn ved mi­ne tra­e­nings­me­to­der. Så det kan jeg blankt af­vi­se,« sag­de Jo­nas Dal.

Bed­ste mand hos Es­b­jerg, midt­ba­ne­spil­le­ren Jep­pe An­der­sen, ae­r­gre­de sig over ne­der­la­get.

»Vi er hårdt ramt på selv­til­li­den i øje­blik­ket. Selv­om vi fø­rer 2-0, og vi ik­ke la­en­ge­re er i nedry­kings­fa­re, bli­ver vi ban­ge for at vin­de,« sag­de Jep­pe An­der­sen, der ud­gik i an­den halv­leg.

»Jeg blev ramt af Fre­de­rik Holst i ho­ve­d­et og plud­se­lig be­gynd­te mit ene øje at flim­re. Det har jeg al­drig prø­vet før, så for en sik­ker­heds skyld op­sø­ger jeg en øjen­la­e­ge i lø­bet af man­da­gen,« sag­de Jep­pe An­der­sen.

ES­B­JERG TRAENERNE I 18 kam­pe un­der ch­eftra­e­ner Jo­nas Dals le­del­se har Es­b­jerg fB blot ero­bret 15 po­int. Hans po­int­gen­nem­snit pr. kamp er i den se­ne­ste 15-års-pe­ri­o­de i den klub­ben det dår­lig­ste OVE PE­DER­SEN (2002-2005 og 20092011) - 1,44 po­int JESS THORUP (2008 og 2011-2013)1,42 po­int NI­ELS FRE­DE­RIK­SEN (2013-2015) 1,27 po­int MI­CHA­EL PE­DER­SEN (2015) - 1,25 po­int TRO­ELS BECH (2006-2008) - 1,21 po­int JO­NAS DAL (2015-2016) - 0,8 po­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.