Mil­li­o­ner på spil

Fi­ske­re, bjerg­luft og fair­play har va­e­ret år­sa­ger til suc­ces og fi­a­sko for BTs spil­eks­pert, St­ef­fen Dam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen chwj@sporten.dk

Den 40-åri­ge St­ef­fen Dam har tjent mil­li­o­ner på spil og ad­vi­se­rer dag­ligt BTs la­e­se­re med si­ne spil­for­slag. Se­ne­re på må­ne­den ud­kom­mer hans bog ’Så­dan vi­der du på od­dset’, og i den an­led­ning har vi ta­get en snak med ham om hans eg­ne spi­l­op­le­vel­ser. Hvor­dan kom du ind i spil i før­ste om­gang?

Der var ik­ke de sto­re spil­mu­lig­he­der, da jeg var ung, så det var lidt på hob­by-ba­sis. Så blev jeg til­budt at bli­ve BTs spil­eks­pert i 2001, da de­res gam­le spil­eks­pert stop­pe­de. Jeg ar­bej­de­de på BT Sporten, og så blev jeg til­budt job­bet. Så blev det min fuld­tids­be­ska­ef­ti­gel­se. Hvad er et godt spil? Når al­le ting pas­ser sam­men. Når od­dset ser godt ud på et hold i for­hold til de­res kam­pe mod en lig­nen­de mod­stan­der. Ek­sem­pel­vis hvis et hjem­me­hold i Su­per­liga­en står til od­ds 2.30, så er hol­dets chan­ce 50/50. Hvis jeg så sy­nes, at to hold er li­ge go­de, men od­dset gi­ver 2.50 – så er det jo plud­se­ligt in­ter­es­sant. Så kig­ger man på for­skel­li­ge fak­to­rer: hjem­me­ba­nens styr­ke, ska­der og ka­ran­ta­e­ner, kam­pens vig­tig­hed og så vi­de­re. Når det go­de od­ds pas­ser med min la­es­ning af kam­pen, har jeg et godt spil.

Hvad er det bed­ste spil, du har spil­let?

Jeg har en­gang ramt en tips 13 til en mil­li­on, men det var egent­lig for sjov. Rent spil­tek­nisk er det nok en kamp fra den nor­da­me­ri­kan­ske CONCACAF Cham­pions Le­ague. De pu­ert­o­ri­can­ske me­stre, Bay­a­mon, var kom­met med i tur­ne­rin­gen, og de­res hold be­stod af fi­ske­re og ma­le­re. De spil­le­de al­drig uden for Pu­er­to Ri­co. De skul­le mø­de Comu­ni­ca­cio­nes fra Gu­a­te­ma­la, et fuld­tidspro­fes­sio­nelt hold med hjem­me­ba­ne i 1600 me­ters høj­de. Bay­a­mon hav­de al­drig spil­let i bjerg­luft før. De måt­te bli­ve mas­se­kre­ret. Comu­ni­ca­cio­nes gav 1.80 for sejr og 8 gan­ge pen­ge­ne igen for at vin­de med tre el­ler me­re. Der gik jeg ned i Ti­pi­co, og sag­de: ’I spil­ler ba­re, til jeg ik­ke kan spil­le me­re’. Det fik jeg et pa­ent be­løb på. Jeg stod op om nat­ten for at se, hvor­dan det gik, og Bay­a­mon var bag­ud 4-0 ef­ter 50 mi­nut­ter.

Hvad med det dår­lig­ste spil, hu­sker man det?

Ja, det var West Ham mod Ever­ton sid­ste år. De lå et og to på Fair Play-ba­ro­me­te­ret, og det lå fast, at Eng­land fik en Eu­ro­pa Le­ague-plads på fair play. Det måt­te West Ham og Ever­ton gå ef­ter. De lå in­den for få ad­vars­ler, og jeg kun­ne se et ka­em­pe spil på, at der kom få kort i kam­pen. De hav­de ik­ke no­get at spil­le for i liga­en, så måt­te beg­ge hold ba­re gå ud og ta­en­ke, at de ba­re måt­te und­gå kort. Det reg­ne­de med kort. West Ham gik i Eu­ro­pa Le­ague-kval og skul­le med fra først kvalrunde, så de skul­le spil­le i star­ten af juli, og det var ty­de­ligt der, at de ik­ke gad det. Det la­e­ste jeg helt for­kert. Hvis det spil op­står igen, så vil jeg ik­ke fal­de i den fa­el­de igen.

Hvor man­ge pen­ge har du tjent på spil?

Jeg vil selv­føl­ge­lig ik­ke si­ge det pra­e­ci­se be­løb, men man kan si­ge mil­li­o­ner. Det er over to mil­li­o­ner, og så er der en tips­ge­vinst på en mil­li­on fra en tips 13 ove­ni, så det er jo et godt sted at star­te.

Hvor­for er det nød­ven­digt med en bog om at vin­de på spil?

Jeg sy­nes, de­bat­ten har va­e­ret me­get for­fejl­et om­kring sports­bet­ting, og mit bed­ste bud er, at det skyl­des uvi­den­hed. Jeg vil ger­ne per­spek­ti­ve­re de­bat­ten, og si­ge, at sports­bet­ting er no­get an­det, end folk tror. Der kom­mer lu­do­ma­ner ud af det, det kan jeg ik­ke be­na­eg­te, men jeg tror, at man­ge vil ind bag, hvad det her er for en ver­den. Jeg tror, at der er man­ge, der vil fin­de det in­ter­es­sant at hø­re fra en per­son, der har be­vist, at man kan tje­ne pen­ge på det her. Der fin­des man­ge te­o­re­ti­ske bø­ger om det, men ik­ke en bog, der vi­ser det i prak­sis.

LAES UDDRAG AF ST­EF­FEN DAMS NYE BOG OM SPIL PÅ NA­E­STE SI­DE

FO­TO: MALTE KRISTIANSEN BTs spil­eks­pert St­ef­fen Dam er ak­tu­el med bo­gen ’Så­dan vin­der du på Od­dset’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.