For­de­len af hje

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fle­ste er selv­føl­ge­lig klar over, at det er en for­del at spil­le på hjem­me­ba­ne. Man er i tryg­ge ram­mer, ken­der for­hol­de­ne på sta­dion, alt er, som det ple­jer, og ene­ste rej­se­tid er fra klubhu­set og over til om­kla­ed­nings­rum­met. Men for­de­len af hjem­me­ba­ne er me­re kom­pleks end som så. En fod­bold­ba­ne er ik­ke ba­re en fod­bold­ba­ne. Som of­test er un­der­la­get gra­es, men spe­ci­elt i de nord­li­ge eg­ne af Eu­ro­pa bli­ver kunst­gra­es me­re og me­re ud­bredt. Hold med kunst­gra­es som un­der­lag har ty­pisk en stør­re for­del af hjem­me­ba­ne, da spil­let bli­ver an­der­le­des end på na­tur­gra­es, og mod­stan­der­ne ik­ke er vant til at spil­le på un­der­la­get. Det er de fle­ste klar over, men de fa­er­re­ste ta­en­ker over, at en gra­es­ba­ne ik­ke ba­re er en gra­es­ba­ne.

Nog­le klub­ber va­el­ger helt be­vidst at la­de va­e­re med at klip­pe gra­es­set el­ler at van­de ba­nen. Det ser man ty­pisk hos klub­ber med man­ge fy­sisk sta­er­ke spil­le­re, som me­get ger­ne vil ha­ve mas­ser af du­el­spil og me­get lidt spil langs jor­den. Det skal man va­e­re op­ma­er­k­som på kan va­e­re til­fa­el­det, in­den man pla­ce­rer si­ne pen­ge, for selv­om det må­ske kan vir­ke usport­s­ligt, så er fair­ness helt og al­de­les ir­re­le­vant, når du pla­ce­rer di­ne skil­lin­ger.

Her ta­el­ler kun fak­ta, og fak­ta i så­dan et til­fa­el­de er, at hjem­me­hol­dets for­del af at spil­le på eget ’gra­es’ sti­ger. Jo la­en­ge­re du kom­mer ned i ra­ek­ker­ne, de­sto fa­er­re res­sour­cer er der som of­test til at ple­je ba­nen, og der­for vil man i vin­ter­må­ne­der­ne se kam­pe af­vik­let på ba­ner af me­get Blandt an­det måt­te CSKA Moskva se sig slå­et med 4-0 af Lu­chE­ner­giya ef­ter en lang og ud­mar­ven­de fly­ve­tur på ti ti­mer tvivl­s­om ka­rak­ter. Ta­ger vi et dansk ek­sem­pel, så vil det for et hold som FC Nord­s­ja­el­land va­e­re en min­dre ka­ta­stro­fe at skul­le spil­le på en knol­det og tung ba­ne, hvor­for der kan op­stå go­de in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der i at va­ed­de imod FCN ud fra ba­nens be­skaf­fen­hed. var si­tu­a­tio­nen stik mod­sat.

Tynd bjerg­luft i 2.500 me­ters høj­de var på in­gen må­de de ara­bi­ske spil­le­res liv­ret, hvor­for Qa­tar blot vandt med 3-0 ef­ter en re­la­tivt li­ge kamp. Her gav book­ma­ker­ne om­kring to gan­ge pen­ge­ne på Bhutan med ni mål i han­di­cap på grund af den mas­si­ve for­skel fra den før­ste kamp og hav­de helt ty­de­ligt ik­ke in­dreg­net i od­dset, at re­tur­kam­pen fo­re­gik un­der helt an­dre for­hold.

Den tyn­de luft i bjer­ge­ne er en fak­tor, man ab­so­lut ik­ke må un­der­vur­de­re. I den se­ne­ste VM-kva­li­fi­ka­tion vandt Bo­li­via så­le­des med 6-1 over Ar­gen­ti­na i tynd bjerg­luft. Spil­ler man på hold, der lig­ger i om­rå­der med man­ge bjer­ge, er det en rig­tig god idé at tjek­ke ba­nens høj­de­ma­es­si­ge be­lig­gen­hed.

En ge­ne­rel re­gel er, at jo la­en­ge­re af­stand der er mel­lem to klub­ber el­ler lands­hold, de­sto stør­re er for­de­len af hjem­me­ba­ne, og så kan der ove­ni va­e­re nog­le vej­r­ma­es­si­ge el­ler geo­gra­fi­ske for­hold, som be­skre­vet oven­for, der kan gø­re for­de­len af hjem­me­ba­ne end­nu stør­re.

Som of­test ser man og­så, at ø-hold har en stør­re for­del end nor­malt af hjem­me­ba­ne. Dels har mod­stan­der­ne en lang rej­se, ty­pisk med fly, dels har de ik­ke man­ge fans med, da det er dyrt og be­sva­er­ligt at kom­me der­til, og en­de­lig har ø-hold nor­malt fa­na­ti­ske fans, som bak­ker hol­det op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.