Stem­ning på sta­dion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her kun­ne man ha­ve sagt til­sku­er­tal, men det be­ty­der i sig selv ik­ke så me­get – me­re vig­tigt er det, hvor­dan stem­nin­gen er på sta­dion. Et ek­sem­pel her­på er Sto­ke, som langt­fra har det hø­je­ste til­sku­er­tal, men de mest lar­men­de til­sku­e­re. De na­er­mest ba­e­rer spil­ler­ne frem og la­eg­ger mas­sivt pres på dom­me­ren, hvor­for Sto­ke nor­malt har en stor for­del af hjem­me­ba­ne.

Man kan og­så ta­ge en an­den yder­pol. Wi­gan lå i man­ge sa­e­so­ner i Pre­mi­er Le­ague, men de hav­de me­get sja­el­dent udsolgt, da by­ens fa­vo­rit­hold var og blev rug­byhol­det. Stem­nin­gen på sta­dion kan bedst be­skri­ves som at­mos­fa­ere­for­ladt, selv ef­ter Pre­mi­er Le­ague-stan­dard, hvil­ket kan va­e­re en stor del af for­kla­rin­gen på, at Wi­gan kla­re­de sig for­holds­ma­es­sigt dår­ligt på hjem­me­ba­ne.

Tilsku­er­tal­le­ne er selv­føl­ge­lig of­te en rig­tig god ret­tes­nor for, hvor stor det på­ga­el­den­de holds for­del af hjem­me­ba­ne er, spe­ci­elt i de min­dre liga­er. In­ter­es­sant er det og­så at kig­ge på, hvor stor en pro­cent­del af sta­dion, der er solgt bil­let­ter til, for et udsolgt sta­dion med 10.000 til­sku­e­re gi­ver et langt stør­re tryk end ek­sem­pel­vis 12.000 til­sku­e­re på et sta­dion med plads til 40.000 til­sku­e­re.

GE­NE­RELT Vi skal ha­ve fat i de rå tal. Her kan du se, hvor stor for­de­len af hjem­me­ba­nen er i ud­valg­te liga­er på ba­sis af de se­ne­ste 15 år:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.