Rej­se­af­stand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spørg ba­re Lu­chE­ner­giya Vla­di­vo­stok, hvad rej­se­af­stand be­ty­der. Fra 2006 til 2008 lå klub­ben i den bed­ste rus­si­ske ra­ek­ke, selv­om man med sin pla­ce­ring på den rus­si­ske øst­kyst lig­ger om­kring 9.000 ki­lo­me­ter fra Moskva. Blandt an­det måt­te CSKA Moskva se sig slå­et med 4-0 af Lu­chE­ner­giya ef­ter en lang og ud­mar­ven­de fly­ve­tur på ti ti­mer og der­til­hø­ren­de jet­lag, hvil­ket fik den rus­si­ske lands­holds­må­l­mand Igor Ak­in­fe­ev til at fo­re­slå, at Lu­chE­ner­giya skul­le flyt­tes til den ja­pan­ske li­ga. Så­dan er det ik­ke gå­et, og selv­om ek­semp­let hø­rer til de me­re ek­stre­me, så er der gi­gan­tisk for­skel for CSKA Moskva på at skul­le kø­re i bus til et lo­ka­l­op­gør mod Di­na­mo Moskva el­ler på en dags­rej­se til Vla­di­vo­stok.

I min­dre lan­de be­ty­der af­stan­de­ne selvsagt knap så me­get, men har dog sta­dig be­tyd­ning, mens det i stør­re lan­de som ek­sem­pel­vis Rusland el­ler USA er klogt at få kort­lagt, hvor hol­de­ne rent geo­gra­fisk lig­ger, så du er klar over, hvor stor rej­se­af­stand der er mel­lem de to klub­ber.

Det ga­el­der ik­ke mindst i den asi­a­ti­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Den af­vik­les godt nok kun hvert fjer­de år, men her be­ty­der hjem­me­ba­nen ek­stremt me­get. Det lil­le bjerg­land Bhutan skul­le ek­sem­pel­vis ned at spil­le i varm ør­ken­luft i Qa­tar, hvil­ket de slet ik­ke kun­ne om­stil­le sig til og tab­te 15-0. I re­tur­kam­pen i bjerg­lan­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.