Mme­ba­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

men og slet sy­nes, at det er sa­er­lig sjovt. De un­der­tip­pe­de nord­ma­end hav­de der­i­mod in­tet imod at spil­le i sne­vejr. De ka­em­pe­de og figh­te­de kam­pen igen­nem og vandt til al­les over­ra­skel­se med 3-2. For så un­der nor­ma­le vej­r­for­hold at ta­be re­tur­kam­pen 7-1 på Stam­ford Brid­ge.

Er et hold ik­ke vant til at spil­le un­der en spe­ci­el ty­pe vejr og mø­der en mod­stan­der, der nor­malt spil­ler un­der dis­se for­hold, så vil det gi­ve en stør­re hjem­me­ba­ne­for­del, og det er no­get, man kan bru­ge i sin betting. Tjek vej­r­ud­sig­ten, når der er ta­le om op­gør mel­lem to hold, som nor­malt spil­ler un­der for­skel­li­ge vej­r­for­hold, og lover den sne og frost­gra­der, og et sy­d­eu­ro­pa­ei­sk hold kig­ger for­bi, bli­ver vej­ret med stor sand­syn­lig­hed en va­e­sent­lig fak­tor.

Til gen­ga­eld skal man pas­se på med at over­vur­de­re, hvis der for ek­sem­pel er kraf­tigt regn­vejr i en liga­kamp. Den fejl har jeg be­gå­et fle­re gan­ge og ek­sem­pel­vis spil­let på, at det skul­le gi­ve fa­er­re mål. Det kan gi­ve en an­der­le­des kamp, hvor det bli­ver fle­re du­el­ler og me­re til­fa­el­digt spil, men det er vil­kår, som beg­ge hold er vant til og som of­test hur­tigt kan om­stil­le sig til at spil­le un­der, og min er­fa­ring pe­ger i hvert fald ik­ke i ret­ning af, at det skul­le va­e­re en pro­fi­ta­bel vej at in­ve­ste­re si­ne pen­ge.

Så­dan vin­der du på Od­dset For­fat­ter: St­ef­fen Dam Ud­kom­mer 30. maj 2016 på BTs for­lag i sam­ar­bej­de med Pe­op­le’sPress

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.