AEn­dring i år­pen­ge kra­e­ver skan­da­le

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@bt.dk

Dan­sker­nes sur­mu­le­ri nyt­ter ik­ke. Selv­om man­ge ger­ne så, at gre­vin­de Ale­xan­dra fik fra­ta­get si­ne år­pen­ge, kom­mer det ik­ke til at ske. Det me­ner kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke.

»Me­nings­må­lin­ger om de kon­ge­li­ge aen­drer sig of­te, så dem lyt­ter po­li­ti­ker­ne ik­ke til. De vil højst sand­syn­ligt kun fra­ta­ge gre­vin­de Ale­xan­dra år­pen­ge­ne, hvis hun bli­ver in­vol­ve­ret i en vild skan­da­le, be­går kri­mi­na­li­tet el­ler lig­nen­de,« si­ger Lars Hov­bak­ke.

De se­ne­ste år har fle­re me­nings­må­lin­ger vist, at der blandt be­folk­nin­gen er en ne­ga­tiv hold­ning til, at gre­vin­de Ale­xan­dra får år­pen­ge. Iføl­ge Lars Hov­bak­ke op­stod skep­sis­sen i for­bin­del­se med fi­nanskri­sen.

»Da man­ge dan­ske­re fik sva­ert ved at kla­re sig øko­no­misk, blev det plud­se­lig vig­tigt for dem, at de kon­ge­li­ge ar­bej­de­de for de­res løn,« si­ger han. En vig­tig rol­le Selv­om gre­vin­de Ale­xan­dras op­ga­ver i dag er be­gra­en­se­de, har hun dog sta­dig én rol­le, som i man­ges øj­ne be­trag­tes som vig­tig – nem­lig rol­len som mor for prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix.

»Nog­le me­ner, at hun sta­dig har ret til år­pen­ge, for­di hun skal op­dra­ge og ta­ge sig af prin­ser­ne. Men så snart prin­ser­ne bli­ver myn­di­ge, mi­ster hun be­ret­ti­gel­sen,« si­ger Lars Hov­bak­ke.

Selv har den tid­li­ge­re prin­ses­se kun sva­ret und­vi­gen­de på spørgs­må­let om si­ne år­pen­ge, og det er iføl­ge Lars Hov­bak­ke det helt rig­ti­ge at gø­re. At gø­re an­det vil­le va­e­re ’upas­sen­de’. Gre­vin­de Ale­xan­dra får ef­ter skils­mis­sen fra prins Jo­a­chim 2,1 mil­li­o­ner kro­ner i år­pen­ge. Er din hold­ning po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv i for­hold til, at Dan­mark bru­ger 2,1 mil­li­o­ner kro­ner i år­pen­ge på gre­vin­de Ale­xan­dra? Po­si­tiv Over­ve­jen­de po­si­tiv Over­ve­jen­de ne­ga­tiv Ne­ga­tiv Ved ik­ke

Gal­lu­pun­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get for BT i pe­ri­o­den 21.-24. april 2016. I alt har 1.114 re­pra­e­sen­ta­tivt ud­valg­te va­el­ge­re lan­det over be­sva­ret spør­ge­ske­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.