60 mi­nut­ter fra­him­len

Bli­ver det kvart­fi­na­le el­ler som­mer­fe­rie? Med en 4-1-sejr gjor­de Dan­mark kvart­fi­na­le­chan­cen så stor som mu­lig i går, men in­tet er af­gjort før Tjek­ki­et-Schweiz er spil­let

BT - - VM I ISHOCKEY - Ma­rie Louise Bal­ling | mlb@sporten.dk

Så fik man og­så prø­vet det. Dan­mark som over­le­gen spilsty­rer og en po­wer­play-ma­ski­ne. I hvert fald indtil der var op­byg­get en so­lid fø­ring, hvor­ef­ter kon­cen­tra­tio­nen svig­te­de i pe­ri­o­der.

Nok hav­de Ka­sak­h­stan in­tet at spil­le for, og fle­re af de ba­e­ren­de kra­ef­ter hav­de få­et tid­lig som­mer­fe­rie, men det for­hin­drer ik­ke al­tid Dan­mark i at syn­ke ned på mod­stan­de­rens ni­veau. Det ske­te dog ik­ke i så stort om­fang, som man kun­ne ha­ve fryg­tet mod ka­sak­her­ne i af­tes i Moskva.

Dan­mark kun­ne med en sejr brin­ge sig et stort skridt na­er­me­re en kvart­fi­na­le, selv­om in­tet er af­gjort før i ef­ter­mid­dag. Med en 4-1sejr gjor­de dan­sker­ne de­res ar­bej­de fa­er­digt og lag­de mak­si­malt pres på Schweiz, som i dag skal vin­de over Tjek­ki­et på 60 mi­nut­ter for at fortra­en­ge Dan­mark fra kvart­fi­na­le­to­get til Sankt Pe­ters­borg.

»Hav­de du sagt til mig, at vi skul­le ha­ve 11 po­int, da vi tog af­sted fra Ka­strup, hav­de jeg sagt, 11 po­int ta­ger vi med gla­e­de, og så står vi og­så i en kvart­fi­na­le. At grup­pen er ble­vet så­dan no­get rod, som den er, det må man ta­ge med,« si­ger Oli­ver Laurid­sen og bli­ver sup­ple­ret af Mor­ten Poulsen:

»Schweiz skal ha­ve tre po­int nu, og det kun­ne vi ik­ke ha­ve gjort me­get bed­re, hvis ik­ke det skul­le va­e­re fa­er­digt nu. Vi har gjort vo­res, nu må vi hå­be, det ra­ek­ker.«

Hur­tigt af­gjort

Med isa­er mo­ti­va­tions­fak­to­ren til for­skel pres­se­de dan­sker­ne på fra før­ste skøjte­tag og spil­le­de sig hur­tigt frem til må­l­chan­cer, men man la­er­te trods alt og­så, at Dan­mark sta­dig ik­ke er en na­tion, der kan le­ge sig igen­nem en VM-kamp.

Mar­kus Laurid­sen tog tid­ligt i kam­pen en ud­vis­ning for no­get, man el­lers la­e­rer som gan­ske lil­le is­ho­ck­ey­spil­ler, at man ik­ke må. Da hans stav kna­ek­ke­de i et skud, løb han mod bok­sen med skaf­tet i hån­den i ste­det for at smi­de det fra sig.

Han gjor­de dog ska­den god igen, da han halvvejs i før­ste pe­ri­o­de fy­re­de ka­no­nen af fra blå linje og brag­te Dan­mark for­an 1-0. Mod slut­nin­gen af pe­ri­o­den blev ka­sak­her­ne for al­vor rundt­os­se­de, da først Jan­nik Han­sen og der­ef­ter Ni­ck­las Jen­sen score­de. Al­le tre mål blev sat ind i det over­tals­spil, der el­lers har voldt Dan­mark pro­ble­mer i lø­bet af tur­ne­rin­gen. For me­get farligt spil Jan Karls­sons trop­per spil­le­de godt i før­ste pe­ri­o­de, men ef­ter 2-0 og isa­er 3-0-må­let be­gynd­te der at gå lidt for me­get rus­sisk le­ge­stue i den, og selv­om dan­sker­ne fik en ge­val­dig ad­var­sel med en frilø­ber til Ni­gel Dawes, der score­de til 3-1, kun­ne de ik­ke helt la­de va­e­re med de for­før­en­de dri­blin­ger og far­li­ge tva­er­pas­nin­ger. Me­re som­mer­fe­rie-ho­ck­ey var der trods alt ik­ke over nedryk­ke­ren.

»Vi kom­mer rig­tig godt ud i før­ste pe­ri­o­de og spil­ler lidt sam­me stil, som mod tjek­ker­ne. Og i dag får vi ge­vinst i po­wer­play, og det fø­les for­nuf­tigt. Det var lidt op og ned i an­den pe­ri­o­de. Lidt for me­get farligt spil og små mar­gi­na­ler, men det red vi hel­dig­vis af,« si­ger Ste­fan Las­sen.

Tre­måls­fø­rin­gen blev re­tab­le­ret halvvejs i kam­pen, da Ni­ko­laj Eh­lers med et svirp af hånd­led­det vi­ste, at han og­så vil­le le­ge med i over­tal.

Selv­om der op­stod chan­cer i beg­ge en­der i re­sten af kam­pen, blev det me­re og me­re ty­de­ligt, at beg­ge hold ba­re ger­ne vil­le ha­ve det over­stå­et. Ka­sak­her­ne, så de for al­vor kun­ne ta­ge på som­mer­fe­rie, og dan­sker­ne, så de kun­ne kom­me hjem og sma­ek­ke sta­en­ger­ne op, in­den der for­hå­bent­lig skal spil­les kvart­fi­na­le på tors­dag.

Gem­mer sig un­der dy­nen

For der er in­gen, der reg­ner med at skul­le se ska­eb­ne­kam­pen Tjek­ki­etS­chweiz, der spil­les i dag kl. 11.15, i hal­len.

»Jeg tror, jeg skal hjem og gem­me mig un­der sen­gen. Jeg kig­ger hel­ler ik­ke på straf­fesla­ge­ne, så der er vel no­gen, der kan forta­el­le mig, hvor­dan den slut­te­de, når den er fa­er­dig. Jeg vil kryd­se alt, hvad der kan kryd­ses,« si­ger Oli­ver Laurid­sen. Sam­men plan har Ste­fan Las­sen: »Jeg skal må­ske lig­ge un­der dy­nen og kig­ge op en gang imel­lem el­ler må­ske ha­ve den på li­ve­sco­re. Det kan og­så va­e­re, jeg ba­re skal se to Rin­ge­nes Her­re-film, så jeg glem­mer alt om den og så hå­be, at der er en, der rin­ger og si­ger til­lyk­ke med kvart­fi­na­len,« si­ger han.

FO­TO: TASS, JAN KORSGAARD, REU­TERS Jan­nik Han­sen (tv.), Ni­ko­laj Eh­lers and Mads Chri­sten­sen (th.) fejrer den sik­re sejr over Ka­sak­h­stan, men må ven­te til i ef­ter­mid­dag for at fin­de ud af, om sej­ren ra­ek­ker til en kvart­fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.