THULE DET

BT - - NYHEDER -

Hvis Dan­mark ik­ke kan få en Eu­ro­pol-pa­ral­lelaf­ta­le er der iføl­ge lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til en bog om Rets­for­be­hol­det, Hen­ning Bang Fuglsang Mad­sen Sø­ren­sen, re­elt to sce­na­ri­er, der mel­der sig: Vi for­la­der Eu­ro­pol og kla­rer os uden »Hvis vi for­la­der Eu­ro­pol og ik­ke får en pa­ral­lelaf­ta­le vil dansk po­li­ti ik­ke ha­ve ad­gang til Eu­ro­pols da­ta­ba­ser og re­gi­stre, hvor det f.eks. er mu­ligt at fin­de op­lys­nin­ger om per­so­ner, som ef­ter­for­skes i Dan­mark. Vi vil hel­ler ik­ke ha­ve dan­ske­re sid­den­de i ho­ved­kvar­te­ret i Haag. Og det vil ik­ke va­e­re mu­ligt for dansk po­li­ti at del­ta­ge i ko­or­di­ne­re­de ef­ter­forsk­nin­ger, ope­ra­tio­ner og an­den be­ka­em­pel­se af gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet, som f.eks. cy­ber­kri­mi­na­li­tet, narko- og men­ne­skes­mug­ling og ter­r­or­be­ka­em­pel­se, som Eu­ro­pol står for. Et dansk far­vel vil og­så va­e­re et tab for EU og de lan­de, som har af­ta­ler med Eu­ro­pol, da Eu­ro­pol så hel­ler ik­ke får de dan­ske ind­be­ret­nin­ger til de fa­el­les da­ta­ba­ser. Hvis vi får en pa­ral­lelaf­ta­le vil vi sand­syn­lig­vis sta­dig ha­ve ad­gang til sy­ste­mer­ne, men vi ry­ger ud af le­del­ses­grup­pen, som bl.a. be­stem­mer, hvad man skal bru­ge res­sour­cer­ne på. Og det dan­ske fol­ke­ting vil sik­kert hel­ler ik­ke få lov til at sid­de i den par­la­men­ta­ri­ske sty­re­grup­pe, som skal fø­re de­mo­kra­tisk kon­trol med Eu­ro­pol.« Ny fol­ke­af­stem­ning kun om Eu­ro­pol »Der er to for­hold, som man skal va­e­re op­ma­er­k­som på her: Det har en pris at gå ind i til­valgs­ord­nin­gen – uan­set at vi kun til­va­el­ger én ting – nem­lig at Schen­gen bli­ver over­stats­lig. Det an­det er, at der fremad­ret­tet vil va­e­re be­hov for at over­ve­je yder­li­ge­re til­valg. Så når der kom­mer en ny for­ord­ning skal vi be­slut­te om vi vil til­va­el­ge den – og spørgs­må­let er så, hvor­dan det skal fo­re­gå.«

Ope­ra­tion Hot Lips I en jysk ef­ter­forsk­ning ved­rø­ren­de 72 ki­lo am­fe­ta­min blev der i 2012 via Eu­ro­pol an­mo­det om og fo­re­ta­get ob­ser­va­tio­ner i Tys­kland og Hol­land til brug for sa­gen. I sa­gen er der af­sagt dom­me på op til 12 års fa­engsel.

Bed­ra­ge­ri på net­tet I novem­ber 2014 delt­og Dan­mark i en ko­or­di­ne­ret ak­tion ved­rø­ren­de bed­ra­ge­ri på net­tet. Ak­tio­nen var or­ga­ni­se­ret og ko­or­di­ne­ret af Eu­ro­pol. I Dan­mark blev to uden­land­ske stats­bor­ge­re an­holdt.

Ran­der­s­sa­gen I ju­ni 2014 blev 48-åri­ge TL an­holdt i sit hjem i Ran­ders. For­ud var gå­et la­en­ge­re tids ef­ter­forsk­ning, hvor dansk po­li­ti i sam­ar­bej­de med Eu­ro­pol og blandt an­det hol­land­sk po­li­ti hav­de iden­ti­fi­ce­ret fle­re med­lem­mer af de pa­edo­fi­le net­va­erk, der skjul­te sig på det mør­ke Tor-net­va­erk. På net­va­er­ke­ne del­te de pa­edo­fi­le bil­le­der af de over­greb, de be­gik mod børn. Man­den blev i marts idømt seks års fa­engsel, men an­kla­ge­myn­dig­he­den har an­ket til Lands­ret­ten.

Men­ne­skes­mug­ling I 2011 bi­drog Eu­ro­pol til ef­ter­forsk­nin­gen i en sag om or­ga­ni­se­ret men­ne­skes­mug­ling, der før­te til, at den dan­ske ho­ved­mista­enk­te i sa­gen blev idømt seks års fa­engsel for men­ne­skes­mug­ling. Eu­ro­pol bi­drog bl.a. med ana­ly­se­bi­stand og fi­nan­si­e­ring. Tekst: Uf­fe Jør­gen­sen. EU­RO­POL Skal man tro Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, er det rent sku­e­spil, når stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke (V) og for­man­den for Det Eu­ro­pa­ei­ske Råd, Do­nald Tusk, ad­va­rer om, at Dan­mark får sva­ert ved at få en af­ta­le om at bli­ve i det eu­ro­pa­e­si­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol. Op til fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det 3. de­cem­ber sid­ste år gav Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl en ga­ran­ti for, at man ro­ligt kun­ne stem­me nej. Det vil­le ik­ke ko­ste med­lem­s­ska­bet af Eu­ro­pol, da pro­ble­met let kan lø­ses med en så­kaldt pa­ral­lelaf­ta­le.

Men i går send­te Tusk den plan til ta­el­ling, da han mød­te Løk­ke i Kø­ben­havn. Sam­ti­dig er der blandt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.